Hírek

További hírek

Kutatási területek

Kutatási hálózat

Agrártudományi Kutatóközpont

Az Agrártudományi Kutatóközpont (ATK) 2012-ben jött létre több nagy múltú kutatóintézet egyesülésével. Kutatási portfóliója lefedi az agrártudomány, a környezetgazdálkodás és környezetvédelem területeinek széles körét. Komplex tudományos programjában szerves egység kialakítására törekszik a felfedező, a célzott, a módszertani és az alkalmazott kutatás, valamint a fejlesztő- és innovációs tevékenység között....

Állatorvostudományi Kutatóintézet

Az intézet az állatorvos-tudomány egyetlen hazai főhivatású kutatóhelye, e terület molekuláris mikrobiológiai kutatási bázisa. Legfőbb feladata alapkutatások végzése az állategészségügyi szempontból jelentős kórokozók (vírusok, baktériumok, paraziták) jobb megismerése céljával. További feladata az eredmények gyakorlatban való hasznosításának előkészítése, korszerű és hatékony diagnosztikai módszerek, vakcinák és védekezési eljárások kidolgozása. A...

Atommagkutató Intézet

Az Atommagkutató Intézet (ATOMKI) 1954-ben jött létre Debrecenben. Alapító igazgatója Szalay Sándor, aki már akkor nagy hangsúlyt fektetett az interdiszciplináris kutatásokra. Az intézet tehát már a kezdetektől nem kizárólag fizikával (mag-, atom-, részecske-, vákuum-, felület-, kvantumfizika) foglalkozik, hanem ahhoz kapcsolódó egyéb tudományokkal is (radiokémia, orvosi képalkotás, űrkutatás, vízkutatás,...

Balatoni Limnológiai Kutatóintézet

A tihanyi székhelyű Balatoni Limnológiai Kutatóintézet (BLKI) az ország legnagyobb múltú biológiai kutatóintézete. Fő feladatai közé tartozik az édesvizek környezettani kutatása, a Balaton és vízgyűjtője élővilágának feltárása, annak tér- és időbeli változásainak, életfolyamatainak, anyagforgalmi sajátosságainak a vizsgálata, továbbá az ezekre hatással lévő környezeti és antropogén tényezők feltárása. Az...

Bölcsészettudományi Kutatóközpont

A Bölcsészettudományi Kutatóközpont (BTK) nemzetközi színvonalú és beágyazottságú alapkutatásokat folytat az archeogenomika, a filozófia, az irodalomtudomány, a klasszika-filológia, a művészettörténet, a néprajztudomány, a régészet, a történettudomány és a zenetudomány területén. A BTK-t alkotó kilenc intézet a magyarság múltjának teljességét kutatja és értelmezi, reflektálva a jelenkor kihívásaira is. Alapfeladatának...

Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont

A kutatóközpont alaptevékenysége csillagászati és földtudományi (földrajzi, földtani, geokémiai és geofizikai), valamint felfedező kutatások (alapkutatások) végzése, ezek eredményeinek felhasználásra való előkészítése, illetőleg közzététele; a felfedező kutatáshoz szükséges elméleti vizsgálatok, obszervatóriumi, terepi és laboratóriumi mérések végzése; tudományos műszerek, módszerek kialakítása, valamint a mérési adatok tudományos feldolgozása és publikálása; obszervatóriumok...

Energiatudományi Kutatóközpont

Az Energiatudományi Kutatóközpont küldetése, hogy nemzetközi színvonalú tudományos kutatásokat folytasson az anyagtudomány terén, különös hangsúlyt fektetve a magyar nukleáris biztonsági szaktudás folyamatos elmélyítésére. Fő feladatai és kutatási területei: a magyarországi atomerőműblokkok biztonságos üzemeltetésének műszaki-tudományos támogatása: determinisztikus biztonsági elemzések, sugárkárosodás-analízis, reaktordiagnosztika fejlesztése; a sugárzások (neutron-, gamma- és elektronsugárzás) és...

Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet

A geodéziai és geofizikai alapkutatások tárgya a Föld-rendszer fizikai állapotának és folyamatainak megfigyelése, modellezése, értelmezése, valamint az ezekhez kapcsolódó elméleti (matematikai, fizikai) és gyakorlati módszerek, vizsgálati eszközök fejlesztése, létrehozása. Az alapfeladatok körébe tartozik a szilárd Föld és a Föld körüli térség (geodinamika, geomágneses tér, aeronómia) folyamatos obszervatóriumi megfigyelése,...

Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet

A KOKI fő kutatási témája az idegrendszer vizsgálata és megértése annak érdekében, hogy növelje ismereteinket az agyról, és hozzájáruljon a társadalom számára hatalmas terhet jelentő, az idegrendszerrel összefüggésbe hozható betegségek gyógyításához, valamint elősegítse az orvosdiagnosztikai és agykutatási módszerek fejlődését. Az intézet 20 önálló kutatási profillal rendelkező kutatócsoportja együttesen...

Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont

A Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont a 21. századi magyar közgazdasági és regionális kutatások élvonalbeli tudományos központja, amely három intézet munkáját koordinálja: a Közgazdaság-tudományi Intézetét, a Regionális Kutatások Intézetéét és a Világgazdasági Intézetét. A kutatóközpont kutatói elméleti és gyakorlati kutatásokat folytatnak a közgazdaság-tudomány, a világgazdaság, a térbeli folyamatok,...

Nyelvtudományi Kutatóközpont

A Nyelvtudományi Kutatóközpont (NYTK) működésének célja a magyar nyelvészet valamennyi területének művelése, továbbá általános, kísérletes és alkalmazott nyelvészeti kutatások végzése. Az NYTK kutatási alaptevékenysége során kiemelten foglalkozik a következő területekkel és kutatási feladatokkal: nyelvelméleti, kísérletes és magyar nyelvészeti alapkutatások: nyelvelmélet, fonetika, fonológia, morfológia, szintaxis, szemantika, pragmatika, pszicholingvisztika, neurolingvisztika;...

Ökológiai Kutatóközpont

Az Ökológiai Kutatóközpont Magyarország legnagyobb ökológiai intézménye. Fő feladata a biológiai sokféleség és az ökoszisztémák magas színvonalú kutatása – beleértve a vízi és szárazföldi élővilágot is –, továbbá evolúciós alap- és alkalmazott kutatások folytatása a szerveződés minden releváns szintjén. Az intézmény elsősorban ökológiai és evolúcióbiológiai kutatásoknak ad otthont,...

Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet

Az 1950-ben alapított intézet Rényi Alfrédről kapta a nevét, aki 1970-ben bekövetkezett haláláig 20 évig vezette az intézményt. A kutatóintézet 2001-ben elnyerte az Európai Unió Kiválósági Központja címet. Alaptevékenysége kiterjed a tervszerű kutatások folytatására a matematika és alkalmazásai különböző területein, olyan elméleti vizsgálatokra összpontosítva, amelyek egyfelől a matematika...

Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet

A Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet (SZTAKI) az ország legnagyobb és legsikeresebb informatikai kutatóintézete. A SZTAKI a tágan értelmezett informatika tudományának műhelye, az információtechnológia, a számítástudomány és rokon területeinek nemzeti kutatóbázisa. Elsősorban az informatika műszaki-tudományos és matematikai kérdéseivel foglalkozik, de a kutatások kiterjednek mindazon területekre, amelyek az alapkérdésekkel kapcsolatban...

Szegedi Biológiai Kutatóközpont

A nemzetközileg elismert magyar élettudományi kutatások meghatározó intézménye a Szegedi Biológiai Kutatóközpont (SZBK). Az 1973-ban alapított SZBK négy intézete ‒ a Biofizikai, a Biokémiai, a Genetikai és a Növénybiológiai Intézet ‒ mintegy 260 kutatót foglalkoztat, akiknek munkáját rangos nemzetközi tudományos közlemények és szabadalmak fémjelzik. A kutatott témák a...

Társadalomtudományi Kutatóközpont

A négy intézetet és két kutatócsoportot magában foglaló Társadalomtudományi Kutatóközpont alaptevékenysége elméleti, empirikus és összehasonlító kutatások folytatása a jogtudomány, a kisebbségkutatás, a politikatudomány és a szociológia területén. Missziója a társadalmi folyamatok elemzése, naprakész adatok gyűjtése, feldolgozása és közzététele, az elemzési módszerek állandó fejlesztése és alkalmazása, a társadalmi jelenségek...

Természettudományi Kutatóközpont

A Természettudományi Kutatóközpont kutatói multidiszciplináris természettudományi kutatásokat végeznek többek között a szerves kémia, az anyag- és környezetkémia, az enzimológia, valamint a kognitív idegtudományok és a pszichológia terén. Kiemelt jelentőségűek a környezetterhelést csökkentő eljárások kidolgozására irányuló kutatások is, amelyek a szigorodó hazai és európai szabályozásnak is köszönhetően egyre fontosabb...

Wigner Fizikai Kutatóközpont

A Wigner Fizikai Kutatóközpont az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat egyik legnagyobb létszámú, fizikával foglalkozó kutatóközpontja. Küldetése, hogy felfedező jellegű kísérleti fizikai kutatásokat folytasson helyi laboratóriumokban, hazai bázisú, valamint külföldi helyszínű kutatóberendezéseknél, illetve koordinálja a magyar erőfeszítéseket a nemzetközi tudományos együttműködésekben. Az elért kísérleti eredmények elméleti magyarázata és új...

Partnereink