Titkárság

Vezetőség
dr-zalanyi-viktoria-eszter

Dr. Zalányi Viktória Eszter

főtitkár

2011-ben szerezte jogi diplomáját a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karán. Széles körű szakmai tapasztalatait a központi közigazgatás terén szerezte, ahol közel tíz évig jogászként dolgozott különböző területeken és beosztásokban. Tárgyalóképes szinten beszél angolul.


hegedus-istvan-andrasne

Hegedüs István Andrásné

főtitkárhelyettes

1999-ben diplomázott a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Karán, történelem-szociológia szakon. A kinevezését megelőző közel húsz évben államigazgatási szerveknél, illetve pénzügyi területen szerzett kiterjedt szakmai és igazgatási ismereteket. 2020. február 1-jétől az ELKH Titkárság elnöki titkárságvezetőjeként dolgozott. Közigazgatási szakvizsgával, angol nyelvtudással rendelkezik.


kerkaki-dora

Kerkai Dóra

főosztályvezető
Gazdálkodási Főosztály

Diplomáját a Pénzügyi és Számviteli Főiskolán költségvetési pénzügy szakon szerezte, mérlegképes könyvelői és okleveles könyvvizsgálói végzettséggel rendelkezik.

Az ELKH Titkárságnál a Gazdálkodási Főosztály főosztályvezetőjévé történő 2019. szeptemberi kinevezését megelőző 26 év alatt Kerkai Dóra a Magyar Tudományos Akadémia munkatársaként mindvégig a kutatóhálózat pénzügyi irányításával foglalkozott. 1993–1994 között a Támogatott Kutatóhelyek Irodájának pénzügyi előadója volt. 1994-ben az MTA Titkárságához került, ahol 2006-ig fejezeti referensként, majd 2006-tól főosztályvezető-helyettesként dolgozott.


dr-nyitrai-povolnik-beata

Dr. Nyitrai-Povolnik Beáta

főosztályvezető
Jogi és Igazgatási Főosztály

Jogászként végzett 2002-ben a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karán, a jogi szakvizsgát 2007-ben tette le. Rövid ideig ügyvédjelöltként, majd a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság hivatásos állományú jogtanácsosaként, ezt követően az MTA Titkársága Jogi és Igazgatási Főosztályának jogi osztályvezetőjeként dolgozott. Németül és angolul középfokon beszél.


sumeghy-gyula

Sümeghy Gyula

kabinetvezető
Nemzetközi Kabinet

A budapesti Külkereskedelmi Főiskola elvégzését követően mesterdiplomáját a Londoni Egyetem Közgazdasági és Politikatudományi Karán szerezte meg 1993-ban. Pályája során a nemzetközi kapcsolatok különféle területein dolgozott, közel 15 évig a Külügyminisztériumban, több mint 10 évet a felsőoktatási szférában. Diplomataként kétszer volt külszolgálaton: 2002 és 2006 között elsőbeosztottként szolgált Magyaroroszág dublini nagykövetségén, majd 2011 és 2014 között Magyarország hágai nagykövete volt. Hollandiai külszolgálata során a holland kormánynál, valamint hágai székhelyű nemzetközi szervezeteknél is ellátta Magyarország képviseletét. 2007 és 2010 között a Semmelweis Egyetem nemzetközi igazgatójaként dolgozott. 2015 és 2021 júniusa között a Károli Gáspár Református Egyetemen ugyanezt a pozíciót töltötte be.


HCs profilkép

Dr. Horváth Csaba

főosztályvezető
Hálózatfejlesztési Főosztály

1999-ben okleveles biológusként diplomázott az Eötvös Loránd Tudományegyetemen, majd 2016-ban doktori fokozatot szerzett a Szent István Egyetemen. Pályafutását az MTA Mezőgazdasági Kutatóintézetében kezdte, ahol tudományos segédmunkatársként molekuláris markerekre alapozott szelekcióval foglalkozott. Két év kutatómunkát követően a vegyipar, a gyógyszeripar, majd az ipari vízkezelés területén végzett kereskedelmi és szolgáltatói tevékenységet. 2008-ban az MTA Titkárságán a Kutatóintézeti Főosztályon kezdett el dolgozni élettudományi szakreferensként. 2013-ban felkérést kapott egy hulladékgazdálkodással foglalkozó innovatív ipari vállalkozás pilot projektjének vezetésére, amelynek keretében egyebek mellett egy újfajta hulladékfeldolgozási technológia üzemi tervezésének megvalósításában vett részt. 2016-ban visszatért az MTA Titkárságára, ahol szakmai tanácsadóként folytatta a karrierjét. 2019-ben a kutatóhálózatot követve az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Titkárságához csatlakozott mint a Hálózatfejlesztési és Nemzetközi Főosztály Hálózatfejlesztési Osztályának vezetője. A főosztály 2021. évi átszervezésekor vállalta el a Hálózatfejlesztési Főosztály vezetését.


ME_portre2

Mészáros Eleonóra

főosztályvezető
Innovációs Főosztály

Közgazdasági tanulmányait a Passaui Egyetemen, valamint a Budapesti Corvinus Egyetemen folytatta, ahol 2010-ben diplomázott. Felsőfokú iparjogvédelmi, illetve mérlegképes könyvelői szakképesítéssel, továbbá közigazgatási szakvizsgával rendelkezik. Az innovációmenedzsment terén szerzett több mint egy évtizedes tapasztalata mind a vállalati, mind a közigazgatási szférára kiterjed. Több éven át volt a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának elemző munkatársa, majd központi közigazgatási szerveknél (Nemzetgazdasági Minisztérium, Miniszterelnökség, Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Hivatal) dolgozott K+F+I szakértőként, tervező-elemzőként. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem innovációs igazgatóhelyettese, majd több egyetem pályázati és innovációs szakértője, valamint egy mérnökiroda ügyvezetője volt. Az ELKH Titkársághoz 2020 tavaszán csatlakozott, az Innovációs Főosztályt 2021 márciusa óta vezeti. Felsőfokú angol és német nyelvtudással rendelkezik.


hegyi-krisztian

Hegyi Krisztián

belső ellenőrzési vezető
Ellenőrzési Osztály

2002-ben diplomázott a Szent István Egyetemen, pénzügy-számvitel szakirányon. Az ELKH Titkárságnál történő kinevezését megelőző közel húsz évben központi költségvetési szerveknél, önkormányzatnál végzett belső ellenőri, illetve belső ellenőrzési vezetői feladatokat. Regisztrált mérlegképes könyvelő, a regisztrált belső ellenőrök nyilvántartásában szerepel. Közigazgatási szakvizsgával, német nyelvtudással rendelkezik.


HN_portre2

Harnos Noémi

informatikai vezető
Informatikai Osztály

Egyetemi tanulmányait az Eötvös Loránd Tudományegyetem matematika-számítástechnika tanári szakán végezte. Pályafutását az MTA Mezőgazdasági Kutatóintézetben kezdte, ahol szimulációs módszerekkel vizsgálta a globális klímaváltozás kalászos gabonákra gyakorolt várható hatásait. A kutatóintézetben a kutatási munka mellett az informatikai infrastruktúra működtetéséért is felelt. PhD disszertációját 2003-ban védte meg a Szent István Egyetemen. A 2012-ben megalakult MTA Agrártudományi Kutatóközpont Fitotron Osztályán osztályvezetői pozícióban és az informatikai csoport vezetőjeként is jelentős szerepet vállalt mind a fitotroni növénynevelő kamrák új technológiákkal való ellátásában, mind a kutatóközpont intézeteinek központi informatikai infrastruktúrájának fejlesztésében. 2017-től a Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpontba igazolt informatikai koordinátori munkakörbe. Az ELKH Titkársághoz 2020-ban csatlakozott, ahol 2021 márciusa óta az Informatikai Osztályt vezeti.


hencz-eva

Hencz Éva

kommunikációs igazgató
Kommunikációs Osztály

Angol szakos nyelvtanárként diplomázott a Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskolán 1994-ben, majd 1996-ban marketingkommunikációs szakközgazdász diplomát szerzett a Külkereskedelmi Főiskolán. Az üzleti szférában vezetői pozíciókban eltöltött közel 28 év alatt szerzett széles körű szakmai tapasztalatai kiterjednek a kommunikáció változatos területeire, beleértve a média- és közösségi kapcsolatokat, a külső és belső kommunikációt, a rendezvényszervezést és szponzorációt, a videó- és kiadványkészítést. Felsőfokú angol nyelvtudással rendelkezik.

Szervezeti felépítés

Az ELKH szervezeti struktúrája, irányítási és döntéshozatali szervei

 • Az ELKH legfőbb döntéshozó szerve az Irányító Testület, mely feladatát a KFI tv. 42/C. § (3) felhatalmazása alapján végzi. Felelős a hálózat irányításáért, az erőforrások megalapozott és kiszámítható felosztásáért, valamint a kutatási irányok kijelöléséért és folyamatos felülvizsgálatáért. Az ELKH első számú vezetője az Irányító Testület elnöke.
 • Az Irányító Testület döntés-előkészítő, konzultatív testülete az Elnökség, melyet az Irányító Testület elnöke és alelnökei alkotnak.
 • Az Operatív Bizottság a kutatóhelyek vezetői által választott, az ELKH Titkárságát stratégiai, irányítási feladataiban támogató konzultatív testület.
 • Az ELKH Titkárság vizsgálja az Irányító Testület elé döntésre felterjesztett előterjesztések szükségességét, és ezen minőségében biztosítja azok megalapozottságát és kidolgozottságát.  A kutatóhelyek fenntartójaként felelős a stratégiai célok teljesüléséért és a törvényi előírások betartásának ellenőrzéséért.

A Tudományos Tanács és a Nemzetközi Tanácsadó Testület az Irányító Testület munkáját közvetlenül segítő, nemzetközileg elismert tudósokból álló, stratégiai kérdéseket véleményező testület.

.
Vezetői Titkárság

Vezetői Titkárság

A Vezetői Titkárság az elnök, a főtitkár és a főtitkárhelyettes adminisztrációs, szervezési és koordinációs feladatait ellátó, önálló szervezeti egység.

A Vezetői Titkárság feladatai: ellátja mindazon feladatokkal kapcsolatos adminisztrációs és szervezési tevékenységet, amelyet jogszabály vagy a Titkárság belső szabályozója a felső vezetők hatáskörébe utal. Emellett közreműködik a Titkárság szervezeti egységeivel, illetve külső szervekkel (személyekkel) kapcsolatos felső vezetői tevékenység koordinálásában. Ellátja az Irányító Testület titkári feladatait, továbbá az Irányító Testület döntéseinek végrehajtása érdekében koordinációs tevékenységet végez. Közreműködik emellett az ELKH működését segítő testületek, bizottságok munkájával kapcsolatos felső vezetői tevékenység koordinálásában, valamint ellátja a felső vezetők hazai és külföldi programjainak előkészítését, szervezését és nyilvántartását.

Nemzetközi Kabinet

Nemzetközi Kabinet

Az ELKH nemzetközi tevékenysége kibontakozásának elősegítése érdekében megerősítette a nemzetközi kapcsolatok és együttműködések építését, illetve működését támogató erőforrásait a Titkárságon belül – egy külön szervezeti egységként működő – Nemzetközi Kabinet kialakítása révén.

A Nemzetközi Kabinet feladatai: az ELKH kutatóhálózatát nemzetközi fórumokon és testületekben képviselők munkájának a támogatása, valamint együttműködés és kapcsolattartás a kormányközi tudományos szervezetekkel, a nemzetközi tudományos és partnerszervezetekkel. A Nemzetközi Kabinet látja el az ELKH tudománydiplomáciai tevékenységének koordinálását, valamint – a Hálózatfejlesztési Főosztállyal együttműködve – az ELKH szakmai képviseletét a nemzetközi tudománydiplomáciai erőtérben.  A Nemzetközi Kabinet tartja a kapcsolatot a magyarországi diplomáciai képviseletekkel, valamint elősegíti a nemzetközi és európai uniós kapcsolatépítést, továbbá a kutatóhálózat két- és többoldalú tudományos kutatási programokban való részvételét.  A Kabinet a Nemzetközi Tanácsadó Testület titkársági teendőit is ellátja.

A Nemzetközi Kabinet kibővített feladatkörébe tartozik az ELKH kutatóhelyeinek nemzetközi támogatási programokban, így különösen a Horizont Európa programban és egyéb, nem hazai szervezetnél pályázható európai uniós programokban való sikeres részvételének ösztönzése érdekében szükséges intézkedések kidolgozása. Ennek keretében különösen elősegíti az ELKH kutatóhelyeinek nemzetközi kapcsolatépítését, partnerkeresési és a kutatóhálózat tájékoztatást biztosító rendezvényeket tart, európai uniós pályázati képzéseket szervez, valamint koordinálja az e feladathoz kapcsolódó adatszolgáltatási tevékenységet.

Hálózatfejlesztési Főosztály

Hálózatfejlesztési Főosztály

A Hálózatfejlesztési Főosztály az ELKH tudományszervezési feladatait ellátó, a kutatóhelyek tudományos és közcélú feladatainak teljesítményalapú finanszírozását támogató önálló szervezeti egység.

A Hálózatfejlesztési Főosztály feladatai:

Ellátja az ELKH rendszeres tudományos és szervezeti teljesítménymérésével összefüggő feladatokat, fejleszti a hálózati menedzsmentet, a kutatóhelyek és – együttműködve az Innovációs Főosztállyal – a kutatási pályázatok értékelési módszertanát és eszköztárát. Ellátja a kutatóhelyek szervezetfejlesztéssel kapcsolatos stratégiai, tervezési, döntés-előkészítési és operatív feladatait, valamint hálózatfejlesztési célból együttműködéseket kezdeményez és tart fenn a hazai kutatási, fejlesztési és innovációs tevékenységet ellátó intézményekkel, együttműködve az Innovációs Főosztállyal. Javaslatot tesz a karrier- és életpályamodellek kialakítására, és kidolgozza az ezekhez kapcsolódó pályázati programokat, valamint ellátja a fiatal kutatói álláshelyen foglalkoztatott kutatókkal kapcsolatos irányító szervi teendőket. Ellátja az Országgyűlés és a Kormány részére benyújtandó beszámolók előkészítésével kapcsolatos feladatokat, továbbá a Tudományos Tanács titkársági teendőit. Az érintett titkársági főosztályok bevonásával (így különösen a Gazdálkodási Főosztállyal és a Jogi és Igazgatási Főosztállyal) véleményezi a kutatóközpontok és az önálló kutatóintézetek által benyújtott szervezeti és működési szabályzatokat, és gondoskodik azoknak az illetékes döntéshozó szerv elé terjesztéséről. Javaslatot tesz a költségvetés-tervezés tudományos pilléreinek megtervezésére. Az Informatikai Osztállyal együttműködve részt vesz az ELKH stratégiai jelentőségű informatikai projektjeinek koordinálásában, továbbá részt vesz a nyílt, illetve az adatelvű tudomány népszerűsítésében, annak infrastrukturális feltételeinek megteremtésében. Ellátja a kutatóhelyek kutatási infrastruktúrájával kapcsolatos adatgyűjtési és koordinációs tevékenységet, amelyekkel kapcsolatban szükség szerint javaslatokat fogalmaz meg, továbbá ellátja a kutatóhelyek közcélú kutatási tevékenységével összefüggő feladatokat.

Innovációs Főosztály

Innovációs Főosztály

Az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat a hazai kutatás-fejlesztési és innovációs rendszer egyik kiemelkedő szereplőjeként a publikációk kibocsátási és idézettségi mutatói alapján hazánkban élvonalbeli, nemzetközi szinten pedig versenyképes kutatói teljesítményt nyújt. A hálózatot alkotó kutatóhelyek fő profilja az alapkutatási tevékenység, amely mellett azonban számos olyan kutatási eredmény keletkezik, amelyek továbbvitelével a gazdaságban, társadalomban közvetlenül is hasznosítható szellemi alkotások hozhatók létre.

A kutatóhelyek versenyképességének növelése érdekében az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat egy olyan komplex belső Innovációs Rendszer létrehozásán dolgozik, amelynek célja a kutatóhálózatban létrejövő szellemitulajdon-portfólió, a közcélú kutatási szolgáltatások és a kutatási infrastruktúra hasznosulásának maximalizálása, valamint a külső kutatásfinanszírozási lehetőségek eredményesebb kiaknázása.

E hálózati szintű Innovációs Rendszer főbb elemei a következők:

 • ELKH tanácsadói hálózat a kutatáshasznosítás és külső forrásbevonás támogatására,
 • ELKH Innovációs Alap és belső ösztönző rendszer az intenzívebb kutatáshasznosítás és nagyobb volumenű, komplexebb kutatási projektek kialakítása érdekében,
 • elemző-értékelő rendszer kutatáshasznosítási és versenypályázati fókusszal, illetve az ehhez kapcsolódó adatbázisok a kompetenciák bemutatása érdekében (szellemitulajdon-portfólió, versenypályázati portfólió, közcélúkutatásiszolgáltatások-portfólió, kutatásiinfrastruktúra-térkép),
 • megújuló szellemitulajdon-védelmi és -hasznosítási keretrendszer (szellemitulajdon-kezelés megújítása, kutatáshasznosítási stratégia kialakítása)
 • ELKH Innovációs Képzési Központ az ELKH Képzési Központ égisze alatt, a szellemi tulajdon védelmével összefüggő ismeretszerzés és tudatosság növelésének támogatására,
 • Versenypályázati forrástérkép és szakrendezvények a külső források bevonását támogató keretfeltételek biztosítására,
 • ELKH Innovációs Platform, amely a komplex projektek kialakítására, a forrásbevonásra és a kutatási eredmények hasznosítására irányuló tevékenységekhez elengedhetetlenül szükséges, külső szereplőkkel történő együttműködések fórumát adja.

Az ELKH Innovációs Rendszert az ELKH Titkárságán belül az Innovációs Főosztály szakemberei építik ki és működtetik, akik a feladatokat a főosztály részét képező Pályázati és Monitoring Osztályba, valamint Kutatáshasznosítási Osztályba szerveződve látják el.

Gazdálkodási Főosztály

Gazdálkodási Főosztály

A Gazdálkodási Főosztály az ELKH Titkárság, mint költségvetési szerv és az ELKH, mint központi költségvetési fejezet gazdálkodásának tervezéséért és a fejezeti költségvetés végrehajtásáért felelős önálló szervezeti egység. Alapvető feladata a Titkárság gazdálkodásának, az ELKH intézményeinek költségvetési irányításának és az ELKH-hoz sorolt fejezeti kezelésű előirányzatokkal való gazdálkodásnak az ellátása. E feladatkörében felel a gazdálkodás megszervezéséért és irányításáért, az ELKH vagyon használatával, védelmével összefüggő feladatok teljesítéséért, a pénzügyi, számviteli rend betartásáért, továbbá támogatja a gazdasági vezető feladatellátását.

A Gazdálkodási Főosztály szervezeti egységei:

 • Intézményi Gazdasági Osztály
 • Fejezeti Költségvetési Osztály
 • Üzemeltetési Osztály
 • Vagyongazdálkodási Osztály
Jogi és Igazgatási Főosztály

Jogi és Igazgatási Főosztály

A Jogi és Igazgatási Főosztályon belül két osztály, a Jogi és az Igazgatási Osztály működik.

A Jogi Osztály feladatai közé tartozik az ELKH Titkárság belső szabályzatainak, az Irányító Testület és az elnök határozatainak előkészítése, a kormányelőterjesztések koordinálása, a jogi képviseleti tevékenység ellátása, a kutatóhelyek alapító okiratainak módosításával kapcsolatos feladatok ellátása, a szerződések, együttműködési megállapodások jogi szempontú véleményezése, kérelemre jogi állásfoglalások kiadása, valamint az adatvédelemmel és a közérdekű vagy közérdekből nyilvános adatok nyilvánosságával kapcsolatos feladatok ellátása.

Az Igazgatási Osztály kézbesítési, központi irattárazási és egyéb ügyviteli jellegű feladatai mellett támogatja a dokumentumkezeléssel kapcsolatos szervezeti feladatokat. Ellátja az ELKH Titkárság foglalkoztatottjainak munkajogviszonyához kapcsolódó személyügyi teendőket, továbbá a kutatóhelyek vezetői és gazdasági vezetői tekintetében az ELKH elnökének munkáltatói jogköréhez kapcsolódó munkaügyi feladatokat.

Ellenőrzési Osztály

Ellenőrzési Osztály

Az Ellenőrzési Osztály tevékenysége kiterjed a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Bkr.) 21. § (1) bekezdése alapján a Titkárság minden tevékenységére, különösen a költségvetési bevételek és kiadások tervezésének, felhasználásának és elszámolásának, valamint az eszközökkel és forrásokkal való gazdálkodásnak a vizsgálatára.

Az Ellenőrzési Osztály végzi a Bkr. 21. § (2)-(3) bekezdése alapján a bizonyosságot adó tevékenysége körében ellátandó feladatai közül különös tekintettel az alábbiakat
 • elemzi, vizsgálja és értékeli a belső kontrollrendszerek kiépítésének, működésének jogszabályoknak és szabályzatoknak való megfelelését, valamint működésének gazdaságosságát, hatékonyságát és eredményességét;
 • elemzi, vizsgálja a rendelkezésre álló erőforrásokkal való gazdálkodást, a vagyon megóvását és gyarapítását, valamint az elszámolások megfelelőségét, a beszámolók valódiságát;
 • a vizsgált folyamatokkal kapcsolatban megállapításokat, következtetéseket és javaslatokat fogalmaz meg a kockázati tényezők, hiányosságok megszüntetése, kiküszöbölése vagy csökkentése, a szabálytalanságok megelőzése, illetve feltárása érdekében, valamint a költségvetési szerv működése eredményességének növelése és a belső kontrollrendszerek javítása, továbbfejlesztése érdekében;
 • nyilvántartja és nyomon követi a belső ellenőrzési jelentések alapján megtett intézkedéseket.
A Bkr. 21. § (4) bekezdése alapján az Ellenőrzési Osztály tanácsadó tevékenység keretében ellátható feladatai lehetnek különösen
 • vezetők támogatása az egyes megoldási lehetőségek elemzésével, értékelésével, vizsgálatával, kockázatának becslésével;
 • pénzügyi, tárgyi, informatikai és humánerőforrás-kapacitásokkal való ésszerűbb és hatékonyabb gazdálkodásra irányuló tanácsadás;
 • a vezetőség szakértői támogatása a kockázatkezelési és szabálytalanságkezelési rendszerek és a teljesítménymenedzsment rendszer kialakításában, folyamatos továbbfejlesztésében;
 • tanácsadás a szervezeti struktúrák racionalizálása, a változásmenedzsment területén;
 • konzultáció és tanácsadás a vezetés részére a szervezeti stratégia elkészítésében;
 • javaslatok megfogalmazása a költségvetési szerv működése eredményességének növelése és a belső kontrollrendszerek javítása, továbbfejlesztése érdekében, a költségvetési szerv belső szabályzatainak tartalmát, szerkezetét illetően.
Az Ellenőrzési Osztály a Titkárság irányítása vagy felügyelete alá tartozó költségvetési szerveknél – a fentiekben meghatározott feladatokon túl, a Bkr. 21. § (5) bekezdése alapján – ellátja
 • a Titkárság irányítása vagy felügyelete alá tartozó költségvetési szervek belső ellenőrzési tevékenységének szakmai felügyeletét;
 • a fejezeten belüli ellenőrzések koordinációját;
 • a Bkr. 32. § (5) bekezdésében és a Bkr. 49. § (4) bekezdésében foglaltakat.
Az Ellenőrzési Osztály egyéb feladataival összefüggésben
 • fejleszti és működteti az ellenőrzések minőségbiztosítási rendszerét;
 • vizsgálja és értékeli a belső kontrollrendszer kiépítését, működését, jogszabályoknak és szabályzatoknak való megfelelését;
 • felkérés esetén részt vesz az Államháztartási Belső Kontroll Munkacsoportban;
 • erősíti a Titkárság korrupcióellenes elkötelezettségét, közreműködik az ehhez kapcsolódó feladatok ellátásában.

Az Ellenőrzési Osztály feladatait részletesen a Belső Ellenőrzési Kézikönyv tartalmazza.

Az Ellenőrzési Osztály vezetője egyben a Titkárság belső ellenőrzési vezetője, akit a vonatkozó jogszabályokban foglaltak szerint kell kinevezni.

A belső ellenőrök tevékenységüket a Titkárság elnökének közvetlenül alárendelve végzik. A belső ellenőrökre vonatkozó általános és szakmai követelményeket a költségvetési szervnél belső ellenőrzési tevékenységet végzők nyilvántartásáról és kötelező szakmai továbbképzéséről, valamint a költségvetési szervek vezetőinek és gazdasági vezetőinek belső kontrollrendszer témájú továbbképzéséről szóló 28/2011. (VIII. 3.) NGM rendelet tartalmazza.

Az Ellenőrzési Osztály vezetője és a belső ellenőrök bizonyosságot adó ellenőrzési és a nemzetközi, valamint az államháztartásért felelős miniszter által közzétett belső ellenőrzési standardokkal összhangban lévő tanácsadási tevékenységen kívül más tevékenység végrehajtásába nem vonhatók be.

A belső ellenőr nem vehet részt a költségvetési szerv operatív működésével kapcsolatos feladatok – különösen a Bkr. 19. § (2) bekezdésében foglaltak – ellátásában.

Informatikai Osztály

Informatikai Osztály

Az Informatikai Osztály legfőbb feladatai közé tartozik a kutatást támogató, stratégiai jelentőségű informatikai fejlesztések tervezése, koordinációja és ellenőrzése, illetve a Titkárság informatikai rendszereinek működtetése.

Kutatóhálózati szinten folyamatos kapcsolatot tart a kutatóhelyi informatikusokkal, szakmai tanácsadással támogatja a munkájukat, javaslatot tesz a kutatási hálózat alap- és kutatási informatikai infrastruktúra fejlesztésre. Célja az informatikai alapszolgáltatások konszolidációja, az infrastruktúrák fenntarthatóvá és biztonságossá tétele.

Az ELKH stratégiai jelentőségű fejlesztései részeként a Hálózatfejlesztési Főosztállyal és a HRDA-val (Hungarian Research Data Alliance) együttműködve fontos szerepet vállal a nyílt, illetve az adatelvű tudomány népszerűsítésében, a kutatásiadat-kezelési kultúra és annak infrastrukturális feltételeinek megteremtésében. Támogatja és koordinálja az ELKH Cloud tudományos számítási feladatok ellátására létrehozott felhő architektúra fejlesztését, tájékoztató előadások szervezését. A fejlesztések célja a kutatóhelyek nemzetközi együttműködéseinek ösztönzése, illetve az európai uniós projektekben való részvétel feltételeinek megteremtése.

Az Informatika Osztály további feladata az ELKH Titkárság informatikai infrastruktúrájának az Informatikai Biztonsági Szabályzat és az Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat szerinti üzemeltetése és fejlesztése, a felhasználók szakmai támogatása.

Kommunikációs Osztály

Kommunikációs Osztály

A Kommunikációs Osztály vezetőjének felelőssége az ELKH külső és belső kommunikációjának egységes és folyamatos biztosítása az ELKH stratégiájának, célkitűzéseinek és érdekeinek szem előtt tartásával.

A Kommunikációs Osztály legfontosabb feladatai:

Stratégia és arculat
Az ELKH egységes kommunikációs stratégiájának és arculatának kialakítása;

Külső és belső kommunikáció
Az ELKH Titkárság külső és belső kommunikációjának irányítása, szervezése és összefogása

Sajtókapcsolatok
Az ELKH Titkárság, valamint az ELKH kutatóhelyei hazai, illetve külföldi sajtókommunikációjának irányítása, szervezése, összefogása az ELKH stratégiáját, finanszírozását, működését, gazdálkodását és egyéb közös ügyeit illetően

Tudományos ismeretterjesztés
Az ELKH-n belül folyó tudományos ismeretterjesztés, valamint a tudományos tartalmak és eredmények kommunikációjának támogatása a hazai és a nemzetközi sajtóban, az ELKH Titkárság internetes honlapján és közösségimédia-oldalain

Digitális csatornák
Az ELKH Titkárság internetes és intranetes honlapjának, közösségimédia-oldalainak kialakítása, szerkesztése és fejlesztése

Kiadványok
Az ELKH Titkárság kiadványainak szerkesztése, nyomdai előkészítése és kivitelezése

Közösségi kapcsolatok
Kapcsolattartás külső szervezetekkel – különösen államigazgatási szervekkel, civil szervezetekkel, oktatási intézményekkel, tudományos és más szakmai közösségekkel

Rendezvények
Közreműködés az ELKH külső és belső programjainak, rendezvényeinek előkészítésében, szervezésében és lebonyolításában