Gazdálkodási Főosztály

Gazdálkodási Főosztály feladatköre

A Gazdálkodási Főosztály az ELKH Titkárság és az ELKH mint központi költségvetési fejezet gazdálkodásának tervezéséért és a fejezeti költségvetés végrehajtásáért felelős szervezeti egység. E feladatkörében felel a gazdálkodás megszervezéséért és irányításáért, a vagyon használatával, védelmével összefüggő feladatok teljesítéséért, a pénzügyi, számviteli rend betartásáért.

A Gazdálkodási Főosztály ellátja

 1. Az ELKH Titkárság költségvetési szerv és az ELKH, mint központi költségvetési fejezet költségvetésének előirányzatai tekintetében a költségvetési tervezéssel, a gazdálkodással, könyvvezetéssel és az adatszolgáltatással kapcsolatos feladatokat;
 2. az ELKH Titkárság gazdálkodási szakterületet érintő működtetésével, üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat,
 3. a vagyonnal való gazdálkodás körében a beruházással, a vagyon használatával, hasznosításával, védelmével kapcsolatos feladatokat,
 4. az ágazati irányításhoz, valamint a testületi döntés-előkészítéshez kapcsolódó közgazdasági és elemzési, valamint tervezési feladatokat.

Gazdálkodási Főosztály szervezeti egységei

 1. Fejezeti Költségvetési Osztály
 2. Intézményi Gazdasági Osztály
 3. Üzemeltetési Osztály

Fejezeti Költségvetési Osztály feladatköre

 1. az ELKH költségvetésének tervezésével kapcsolatos fejezeti feladatok, a költségvetési javaslat benyújtása, az ELKH éves gazdálkodásáról összefoglaló jelentés készítése a Pénzügyminisztérium számára;
 2. a szorosan vett gazdálkodáson túlmutató feladatok (döntés-előkészítés, a finanszírozás rendszerének kialakítása, pénzügyi szabályozási feladatok) végrehajtása;
 3. az irányítószervi hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokkal kapcsolatos pénzügyi feladatok ellátása, fejezeti kezelésű előirányzatok kezelése (döntés-előkészítés, finanszírozás, elszámoltatás, nyilvántartás, zárszámadás). Az adott évre érvényes fejezeti kezelésű előirányzatokat az éves költségvetési törvény, illetve a fejezeti kezelésű előirányzatok gazdálkodási szabályzata tartalmazza;
 4. ellátja a fejezeti kezelésű előirányzatok gazdálkodási, könyvvezetési kötelezettségeinek teljesítését és az ezzel kapcsolatos adatszolgáltatást;
 5. rendszeresen figyelemmel kíséri a költségvetés végrehajtásában az irányítása alá tartozó költségvetési szervek ezzel kapcsolatos tevékenységét, a jóváhagyott költségvetési előirányzatok, illetve az azokból ellátandó feladatok teljesülésének veszélyeztetése esetén megteszi a szükséges intézkedést a hatáskörébe tartozó ügyekben;
 6. koordinálja a fejezet irányítása alá tartozó költségvetési szervek körében az államháztartás működési rendjének változása kapcsán az intézményeket érintő változások végrehajtását és azt folyamatosan ellenőrzi;
 7. koordinálja az év végi maradványok felülvizsgálatának a szükséges indoklással együtt elkészített összeállítását;
 8. az ELKH fejezet költségvetésének végrehajtásával kapcsolatos feladatok: az intézményi beszámolók felülvizsgálata, jóváhagyatása, a fejezeti zárszámadás elkészítése és benyújtása a vonatkozó jogszabály alapján illetékes miniszternek;
 9. közreműködik az ELKH fejezet költségvetése tervezésének, illetve a költségvetés végrehajtásának Állami Számvevőszék által történő ellenőrzésében;
 10. ellátja a költségvetési szerv alapítása, átalakítása és megszüntetésével összefüggésben az alapító okirat és annak módosítása, valamint a megszüntető okirat kiadására vonatkozó bejegyzési kérelem törzskönyvi nyilvántartásba való benyújtását;
 11. az ELKH fejezeti szintű gazdálkodási szabályozásainak előkészítése.

Intézményi Gazdasági Osztály feladatköre

 1. elkészíti az ELKH Titkárság elemi költségvetését, éves költségvetési beszámolóját, valamint az időközi költségvetési jelentéseket, mérlegjelentéseket;
 2. végzi az ELKH Titkárság költségvetését érintő hatáskörébe tartozó előirányzat módosításokat, szükség esetén a fejezetnél kezdeményezi annak végrehajtását;
 3. vezeti az ELKH Titkárság költségvetésével kapcsolatos kötelezettség vállalások nyilvántartását;
 4. ellátja az ELKH Titkárság gazdálkodási, pénzkezelési és könyvvezetési feladatait és az ezzel kapcsolatos adatszolgáltatást;
 5. végzi az ELKH Titkárság bér- és munkaügyi, adó- és társadalombiztosítási igazgatási feladatait;
 6. végzi a különböző pályázatok, projektek lebonyolításával kapcsolatos gazdálkodási és pénzügyi-számviteli feladatokat;
 7. teljesíti az évközi és éves statisztikai jelentéseket, valamint a külső és belső ellenőrzést végző szervek részére adatszolgáltatásokat készít;
 8. az ELKH Titkárság esetében a vonatkozó gazdálkodási szabályzatok elkészítése;
 9. elvégzi az ELKH Titkárság vezetőinek és az ELKH Titkárság munkatársainak belföldi utaztatásával kapcsolatos feladatok teljes körű pénzügyi-számviteli lebonyolítását;
 10. elvégzi a külföldi utazásokkal összefüggő pénzügyi-számviteli feladatokat.

Üzemeltetési Osztály feladatköre

 1. ellátja az ELKH Titkárság – vagyon megőrzésével és hasznosításával kapcsolatos – vagyongazdálkodási szakmai feladatait, az intézményi használaton kívüli egyes vagyonelemekkel való gazdálkodást;
 2. az ELKH Titkárság vagyonkezelésébe tartozó, továbbá a kutatóhelyek által birtokolt ingóságok és ingatlanok használatával, hasznosításával kapcsolatos feladatok ellátása;
 3. tulajdonosi hozzájárulásokkal kapcsolatos döntés előkészítés;
 4. eljárás ingatlan-nyilvántartással kapcsolatos ügyekben;
 5.  ingatlan-felújítással, ingatlan beruházással kapcsolatos feladatok ellátása;
 6. összefoglaló jelentés készítése az Irányító testület számára az ELKH vagyoni helyzetéről;
 7.  a hatáskörébe tartozó fejezeti kezelésű felújításokkal kapcsolatos szakmai feladatok ellátása és a támogatási szerződésekben foglalt feladatok végrehajtásának szakmai teljesítésigazolása;
 8. az MTA költségvetési szervei, és az ELKH kutatóhelyei között megkötött megállapodásokban foglalt rendelkezések, előírások szakmai felügyelete;
 9. ellátja az ELKH Titkárság anyag- és eszközbeszerzési feladatait;
 10. ellátja az ELKH Titkárság informatikai üzemeltetési feladatait;
 11. ellátja az ELKH Titkárság munkatársai hivatalos célú személygépkocsival történő személyszállítását, a gépjárműállomány üzemeltetését.

Hálózatfejlesztési és Nemzetközi Főosztály

A Hálózatfejlesztési és Nemzetközi Főosztályon belül két osztály működik: a Hálózatfejlesztési Osztály és a Nemzetközi Kapcsolatok Osztálya.

A Hálózatfejlesztési Osztály feladatai közé tartozik az ELKH kutatóhálózatának tudományos és szervezeti teljesítménymérésével összefüggő feladatok ellátása, valamint a kutatóhelyek értékelési módszertanának és eszköztárának a kidolgozása. Az osztály javaslatot tesz a karrier- és életpályamodellek kialakítására, ellátja a fiatal kutatói álláshelyek odaítélésével és az álláshelyen foglalkoztatott kutatókkal kapcsolatos teendőket. Előkészíti a Kormánynak szóló éves, és az Országgyűlésnek küldendő, kétévente esedékes beszámolót a kutatóhálózatban végzett tudományos munkáról. Közreműködik a kutatási infrastruktúra-, és eszközfejlesztési módszertan kidolgozásában, a kutatási tevékenységekről szóló jelentések elkészítésében, az előterjesztések véleményezésében. Véleményezi a kutatóközpontok és az önálló kutatóintézetek szervezeti és működési szabályzatait, döntés-előkészítő tevékenységével segíti a kutatóhálózat vezetőinek munkáját. Elvégzi a Tudományos Tanáccsal és az Intézményvezetői Kollégiummal kapcsolatos operatív feladatokat és titkársági teendőket.

A Nemzetközi Kapcsolatok Osztályának feladatai közé tartozik az ELKH kutatóhálózatát a különféle nemzetközi fórumokon, illetve testületekben képviselő személyek munkájának a támogatása, továbbá a kormányközi tudományos szervezetekkel, valamint nemzetközi tudományos és partnerszervezetekkel folytatott együttműködés és kapcsolattartás. Az osztály koordinálja az ELKH tudománydiplomáciai tevékenységét, emellett ellátja a kutatóhálózatba érkező külföldi vendégek beutazásával és tartózkodásával, valamint az ELKH kutatóhálózata vezető beosztású tagjainak utazásával kapcsolatos feladatokat. Igazolja, hogy egy adott kutatási tevékenység a Magyarország által aláírt nemzetközi szerződés hatálya alá tartozik; engedélyezi harmadik országbeli kutatók beutazását, tartózkodását és munkavállalását. Elvégzi a Nemzetközi Tanácsadó Testület titkársági teendőit, részt vesz az Európai Kutatási Térség és Innováció Bizottsága (ERAC) stratégiai tanácsadó testületének, valamint az Európai Bizottság tudományos szolgálatának, a Közös Kutatóközpontnak (JRC) a munkájában.

A Nemzetközi Kapcsolatok Osztálya – kiemelt, projektszintű feladatai mellett – széles körű, általános érvényű, horizontális európai uniós feladatokat lát el az ELKH működésében, amelyek további, multilaterális, illetve bilaterális szegmensekre, szakterületekre oszthatók. Uniós akciótervet dolgoztunk ki, melynek révén erős hídfőállásokat tudunk kiépíteni az Európai Unió meghatározó intézményei – például EP Kulturális Bizottság, Európai Kutatási Tér – felé. Ezen túlmenően – a similis simile gaudet elve alapján – elindítottuk a kapcsolatépítést a francia CRNS-sel, valamint az EB Közös Kutatóközpontjával (JRC) is. A meglévő kapcsolataink (pl. FHD, Fraunenhofer) révén új technikákat, ismereteket igyekszünk átvenni. Fontosak még az olyan célzott, bilaterális kezdeményezéseink is, amelyek eredményeként konzorciumépítési lehetőségre kerülhet sor. Mindemellett az ELKH már a gazdasági vegyes bizottságokban is pozicionálja magát.

A Hálózatfejlesztési Osztály fontos feladata többek között tanácsadó testületek, munkacsoportok felállítása és munkájuk segítése. Ezek a testületek közvetítő intézménybázist jelentenek a kutatóhálózat és az Irányító Testület között. Olyan, az intézményhálózatot ismerő, és a minőséget garantáló testületek, kiválóságok kerülnek javaslattevő helyzetbe, amelyek magas szakmai színvonalukból adódóan hivatottak betölteni kulcsprojektjeink szakértő felügyeletét, és kellő minősítésbiztosítást szavatolva segítik az Irányító Testületet a kiválóságot szem előtt tartó értékelésben. A teljesség igénye nélkül említjük meg két stratégiai értékű kezdeményezésünket, a „Cloud”, illetve az „ELKH Akadémia” projektet.

Jogi és Igazgatási Főosztály

A Jogi és Igazgatási Főosztályon belül két osztály, a Jogi és az Igazgatási Osztály működik. A Jogi Osztály feladatai közé tartozik az ELKH Titkárság belső szabályzatainak, az Irányító Testület és az elnök határozatainak előkészítése, a kormányelőterjesztések koordinálása, a jogi képviseleti tevékenység ellátása, valamint a közérdekű vagy közérdekből nyilvános adatok nyilvánosságával, azok kiadására irányuló kérelmekkel kapcsolatos feladatok ellátása.

Az Igazgatási Osztály támogatja a dokumentumkezeléssel és szabályozással összefüggő szervezeti feladatokat. Ellátja az ELKH Titkárság foglalkoztatottjainak munkajogviszonyához kapcsolódó személyügyi teendőket, a főtitkári, főtitkárhelyettesi, valamint a kutatóhelyek vezetői munkaköre betöltését szolgáló nyilvános pályázati eljárás szervezését és az ezzel kapcsolatos feladatok koordinálását.