Pályázati kiírás a 2023. évi ELKH Díj elnyerésére

Az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Titkársága (a továbbiakban: ELKH Titkárság) Irányító Testülete által 2021-ben alapított Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Díj (a továbbiakban: Díj) adományozása biztosítja az ELKH nemzetközi és hazai elismertségének további növelését, valamint megőrzi Eötvös Loránd emlékét is. A pályázati kiírás szabályait az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Díj adományozásának rendjéről szóló 8/2021. (V. 13.) számú elnöki határozat rögzíti.

I. Az adományozás célja

A Díj célja elsősorban az ELKH Titkárság irányítása alatt álló kutatóközpontokban, önálló kutatóintézetekben és a támogatott kutatócsoportokban (a továbbiakban: kutatóhely) kutatói munkakörben foglalkoztatott hazai vagy külföldi kutatók és professor emeritusok munkájának – életkortól független – erkölcsi és anyagi elismerése. Olyan professor emeritus is kitüntethető az elismeréssel, aki a kutatóhelyen jelenleg nem, de korábban rendelkezett foglalkoztatásra irányuló jogviszonnyal.

Ugyanakkor – kivételesen jelentős szakmai teljesítmény esetén ­– a Díj olyan hazai vagy külföldi kutatónak is odaítélhető, aki munkáját nem az ELKH Titkárság irányítása alá tartozó kutatóhelyen végzi, illetve az ELKH-hoz más módon kapcsolódik.

II. Az adományozás elvei

A Díj elnyerése olyan magyar és nemzetközi megbecsülésnek örvendő, kiemelkedő szakmai életutat, teljesítményt, kiváló kutatási eredményt, szabadalmat stb. feltételez, amelynek tudományos értéke az elismerést ténylegesen indokolja. A Díj odaítélési folyamatában kiemelt szerepet játszik minden olyan egyéni munkával vagy kutatócsoportban elért eredmény, amelyet a témában közzétett legfontosabb publikációk alátámasztanak.

A Díjat évente 1 fő kaphatja meg, és az elnyerését követő öt évig ismételten ugyanannak a személynek nem ítélhető oda.

III. A pályázat benyújtásának rendje

IV. A pályázat formai követelményei

A jelöléshez kapcsolódóan – a III. pontban megadottak figyelembevételével – benyújtandók az alábbi dokumentumok:

  • A jelölt adatait és az egyéni vagy kutatócsoportban végzett munkával elért eredményének (kiemelkedő szakmai életút, teljesítmény, kiváló kutatási eredmény, szabadalom stb.) méltatása (1. melléklet).
  • A jelölt szakmai önéletrajza.
  • Az ELKH Titkárság irányítása alá tartozó kutatóhellyel foglalkoztatási jogviszonyban álló jelölt esetén ennek igazolása. A jelenleg jogviszonyban már nem álló professor emeritus jelölése esetén a korábbi jogviszony igazolása is szükséges.
  • A jelölt nyilatkozata a személyes adatainak kezeléséhez, nyilvánosságra hozatalához való hozzájárulásáról (2. számú melléklet).
  • A kutatóhely vezetője és a támogatott kutatócsoport vezetője által történő jelölés esetén a jelölési anyagnak tartalmaznia kell a 3. számú melléklet szerinti nyilatkozatot.

V. A javaslatok benyújtása és elbírálása

A jelölésre vonatkozó dokumentáció 2023. május 5-én 17:00 óráig nyújtható be elektronikusan a @email e-mail címre. Az eredeti dokumentumokat legkésőbb aznap éjfélig postai úton is fel kell adni a Hálózatfejlesztési Főosztály címére: 1241 Budapest, Pf. 39.

A beérkezett ajánlásokat a 8/2021. (V. 13.) számú elnöki határozat 4. § (1) bekezdése szerinti Díjbizottság bírálja el. A Díjbizottság értékelő véleménye alapján az ELKH Titkárság Irányító Testülete dönt a díjazott személyéről.

VI. A Díj mértéke és átadása

A Díjjal pénzjutalom – bruttó 7 500 000 Ft, azaz bruttó hétmillió-ötszázezer forint – jár. A Díjat az ELKH elnöke ünnepélyes keretek között, díszoklevél és plakett kíséretében adja át 2023 novemberében.

A Díj elnyeréséről a Hálózatfejlesztési Főosztály a díjazottat névre szólóan értesíti, valamint munkásságának méltatását az ELKH Titkárság és a felterjesztő ELKH kutatóhely a honlapján is közzéteszi.

VII. A Díj elnyerésének kizáró okai

Érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerülnek a pályázati felhívásban megjelölt határidő után benyújtott, illetve a pályázati kiírásnak egyéb okból meg nem felelő pályázatok. Az elutasítás okát meg kell jelölni és indokolni kell.

VIII. Jogorvoslat

A jelölés tartalmi elutasítása esetén jogorvoslatnak helye nincs.

A jelöléssel kapcsolatos kérdésekben a kapcsolattartó Tóth Attila, a Díjbizottság titkára, a Hálózatfejlesztési Főosztály munkatársa.

Elérhetősége: e-mail: @email; telefonszám: +36-30-155-1785.

Budapest, 2023. április 3.

Maróth Miklós
elnök

Mellékletek:

1. melléklet: Adatlap az ELKH Díj odaítéléséhez
2. melléklet: Hozzájáruló nyilatkozat a személyes adatok kezeléséhez
3. melléklet: A kutatóhely vezetőjének / a támogatott kutatócsoport vezetőjének nyilatkozata