Tájékoztató a közérdekű vagy közérdekből nyilvános adatok megismerésére irányuló igény benyújtásáról

 1. Az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Titkárságának (a továbbiakban: ELKH Titkárság) honlapján közzétett közérdekű vagy közérdekből nyilvános adatok között nem szereplő közérdekű adat megismerése iránt szóban, írásban vagy elektronikus úton, bárki részéről előterjeszthető kérelem. A kérelmet szóban, illetve írásban, postai úton az ELKH Titkárság székhelyén 1052 Budapest, Piarista u. 4. lehet előterjeszteni. Az elektronikusan benyújtott kérelmet az ELKH Titkárság honlapján feltüntetett e-mail-címre kell megküldeni. A kérelemre vonatkozó minta jelen tájékoztató mellékleteként elérhető.
 1. A közérdekű és közérdekből nyilvános adatok szolgáltatására irányuló kérelmet (a továbbiakban: adatigénylés) az eljárás teljes időtartama alatt az adatkérő bármikor visszavonhatja, azonban az ELKH Titkárság jogosult az adatszolgáltatással kapcsolatban felmerült indokolt költségeinek megtérítését kérni.
 1. A benyújtott adatigénylést követően az illetékes szervezeti egység a kérelmet haladéktalanul megvizsgálja abból a szempontból, hogy:
 1. tartalmazza-e az adatkérelem teljesítéséhez szükséges adatokat;
 2. a megismerni kívánt adatok köre meghatározható-e;
 3. a kért adatok az adatfelelős kezelésében vannak-e.
 1. Ha az előterjesztett kérelem nem tartalmazza a döntéshez szükséges adatokat, vagy az adatkérő a megismerni kívánt adatot nem tudja pontosan megjelölni, az illetékes szervezeti egység kijelölt munkatársa felveszi a kapcsolatot az adatkérővel, és segítséget nyújt a formai szempontból megfelelő kérelem benyújtásához, vagy a megismerni kívánt adatok körének pontosításában.
 1. Ha a kért adatok pontosítása eredményesnek bizonyult:
  1. a személyesen megjelent ügyfelet felkéri a korábban benyújtott kérelme kiegészítésére;
  2. más módon (telefonon, e-mailben stb.) történt egyeztetés esetében kéri az adatkérőt, hogy az egyeztetés eredményeként kiegészített kérelmét ismételten nyújtsa be.
 1. Ha a kérelem benyújtásakor, az adatközlő és az adatkérő közötti egyeztetés során, vagy az eljárás bármely későbbi szakaszában az állapítható meg, hogy a kérelemben szereplő adatok, vagy azok egy része nem az adatfelelősök kezelésében van, a kérelmet, vagy annak egy részét az illetékes szervezeti egység haladéktalanul megküldi az illetékes szervhez, az adatkérő egyidejű értesítése mellett. Ha az adatszolgáltatás teljesítésére illetékes szerv nem állapítható meg, az adatkérőt erről a körülményről az ELKH Titkárság értesíti.
 1. A formai és tartalmi szempontból megfelelő kérelem benyújtása esetén az adatigénylést annak beérkezésétől számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül el kell intézni. Az ügyintézési határidő 15 nappal meghosszabbítható, ha az adatigénylés jelentős terjedelmű, erről azonban az adatigénylőt az igény kézhezvételét követő 8 napon belül tájékoztatni kell.
 1. Az igény teljesítésének megtagadásáról és annak indokairól 15 napon belül az ELKH Titkárság levélben, vagy – amennyiben az adatigénylés elektronikus úton érkezett, vagy ha az igényben az elektronikus levelezési cím is fel van tüntetve – elektronikus formában tájékoztatást küld az igénylőnek.
 1. Ha az adatkérő kérelme csupán részben teljesíthető, az ELKH Titkárság a válaszlevelében feltünteti a nyilvánosságra nem hozható adatok pontos megnevezését és a megtagadás indokait.
 1. Ha az adatigénylés teljesíthető, és az adatkérő – ha indokolt volt – az adatszolgáltatással kapcsolatban felmerült költségek megfizetését igazolta, az adatigénylést közérthető formában és – amennyiben az aránytalan költséggel nem jár – az adatkérő által kért technikai eszközzel, illetve módon kell teljesíteni.
 1. Ha az adatkérő az adatokat tartalmazó dokumentumról, vagy annak egy részéről kíván másolatot kérni, a másolat készítésével felmerült dologi költséget köteles az adatközlőnek megtéríteni. A költség várható összegét az adatigénylővel előre közölni kell.
 1. Az adatigénylést nem lehet elutasítani arra való hivatkozással, hogy annak közérthető formában nem lehet eleget tenni.
 1. A közérdekű vagy közérdekből nyilvános adatok iránti igény elutasítása vagy nem megfelelő teljesítése esetén az igénylő:
 • panaszával az ELKH Titkárság adatvédelmi tisztviselőjéhez fordulhat (dr. György András ügyvéd, adatvédelmi tisztviselő – SBGK Ügyvédi Iroda, H-1062 Budapest, Andrássy út 113., @email),
 • panaszt nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11., postacíme: 1374 Budapest, Pf. 603., tel.: +36-30-683-5969), honlap: naih.hu), illetve
 • lehetősége van adatainak védelme érdekében bírósághoz fordulni, amely az ügyében soron kívül jár el. Ebben az esetben szabadon eldöntheti, hogy a lakóhelye (állandó) vagy tartózkodási helye (ideiglenes lakcím), vagy az ELKH Titkárság székhelye miatt illetékes Pesti Központi Kerületi Bíróságnál nyújtja be a keresetét. Az ELKH Titkárság székhelye szerinti perre a Pesti Központi Kerületi Bíróság az illetékes az Infotv. 31.§ (5) bekezdése alapján.
Kérelem minta
DOCX dokumentum | 17.18 KB

Közérdekű adatok

Gazdálkodási adatok

Költségvetések, beszámolók

Működés

Foglalkoztatottak

Támogatások

Szerződések

Közbeszerzési információk