„Kiemelt Kutatási Témák” Program

Pályázati felhívás az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Titkársága által meghirdetett 2022. évi „Kiemelt Kutatási Témák” Program (kódszám: ELKH-KKT-2022) tárgyában

Az ELKH kutatóközpontjaiban és önálló kutatóintézeteiben (a továbbiakban együtt: kutatóhelyek) induló új, kiemelt, kihívásvezérelt kutatások támogatása érdekében az ELKH Titkárság (a továbbiakban: Támogató) „Kiemelt Kutatási Témák Program” címmel (a továbbiakban: KKT) pályázatot hirdet.

Új kutatásnak minősül az adott kutatóhelyen indítandó minden olyan kutatás, amely nemzetközi viszonylatban is újnak számít, vagy amelyet hazánkban eddig kevesen folytattak, de nemzetközi szinten nagy jelentőséggel bír, és amelyekhez a kutatóhelyeken rendelkezésre áll a szakmai hozzáértés, vagy iskolateremtő, nemzetközileg elismert kutató bevonására van lehetőség.

A pályázat keretében támogatott szakmai célok

a) A Támogató irányítása alá tartozó kutatóhelyek közötti, több kutatócsoport részvételével tervezett interdiszciplináris együttműködések keretében megvalósuló új kutatások támogatása.

b) Az ELKH kutatóhelyeken önálló kutatócsoporttal rendelkező tapasztalt kutatók támogatása, akik vállalják, hogy új kutatások formájában:

 • pályázatot nyújtanak be az Európai Horizont Program keretében, az Európai Kutatási Tanács (ERC) által meghirdetett felhívások valamelyikére, vagy az Európai Bizottság egyéb nemzetközi pályázataira, vagy
 • felkészülnek a Nemzeti Laboratórium Programra, vagy
 • kezdeményezőként lépnek fel, illetve részt vesznek nemzetközi együttműködéssel megvalósuló, nemzetstratégiai jelentőségű kutatásban, vagy
 • egyéb gazdálkodó szervezetekkel közösen részt vesznek K+F+I projektekben, vagy
 • a nemzeti identitást erősítő, a bölcsészet- és társadalomtudományokhoz sorolható hiánypótló új kutatások indítását tervezik. Ezek a kutatások Magyarország szempontjából jelentős, közvetlen gazdasági hasznot hosszabb távon nem feltétlenül eredményező, de a magyar nyelvet, a nemzet kultúrájának, történelmének megőrzését célzó programok, amelyek művelésével, támogatásával az ELKH hozzájárulhat a magyar kultúra, történelem és nyelv megőrzéséhez.

c) Az új kutatások indításához szükséges, és ahhoz közvetlenül kapcsolódó műszervásárlás, műszerfejlesztés és az ezekhez kapcsolódó üzembehelyezési feladatok támogatása.

d) Az új kutatások részvételének keretében történő posztdoktori és fiatal kutatói kiválóság, az önálló kutatói karrier megkezdésének támogatása.

A felhívás az ELKH által lefedett valamennyi tudományterületre (matematikai és természettudományok, élettudományok, illetve bölcsészet- és társadalomtudományok), tématerületi megkötés nélkül, alap- és alkalmazott kutatásra egyaránt vonatkozik.

Rendelkezésre álló forrás

A pályázat forrása az ELKH Kiválósági és szakmai feladatok támogatása fejezeti kezelésű előirányzat. A rendelkezésre álló teljes pályázati keretösszeg a 2022. évre 1 milliárd forint.

Jogosultsági feltételek

Jelen felhívásra az ELKH Titkárság irányítása alá tartozó kutatóhelyek nyújthatnak be pályázatot.

A felhívás keretében ugyanazon kutatóhely egyidejűleg több pályázat benyújtására is jogosult, mely esetben szükségszerű jogosultsági feltétel, hogy a pályázatok témája és célja egymástól megfelelően elkülöníthető legyen.

A kutatóhely 50 kutatónként egy pályázat benyújtására jogosult, az intézményvezető feladata kiválasztani a leginkább támogatott pályázatokat.

A pályázatok benyújtása konzorciális formában nem engedélyezett, ugyanakkor az ELKH-n belül az egyes kutatóhelyek közötti, a projektek végrehajtását támogató – kiemelten a hiányzó szakmai területek lefedésére és/vagy a végrehajtáshoz szükséges technológiák bevonására irányuló – szakmai együttműködések megvalósítása megengedett. Ezekre a programokra interdiszciplináris kutatások keretében egymással összefüggő, de önálló pályázatokat lehet benyújtani.

A Projekt területi korlátozása

A projekt megvalósításának helyszíne a pályázó bejegyzett magyarországi székhelye vagy telephelye lehet.

Támogatható tevékenységek

A KKT támogatás kizárólag a kutatási tevékenység végzésére fordítható, melynek keretében a támogatható tevékenységek a következők:

 • az új kutatások elindításához szükséges műszerek beszerzése és azok üzembehelyezése;
 • az új kutatások indításához szükséges kutatók felvétele, megbízása (fiatal kutató, posztdoktor);
 • az új kutatás megvalósítása érdekében kutatói együttműködéshez szükséges szakmai rendezvények, konferenciák szervezése, megtartása;
 • az új kutatáshoz kapcsolódó külső szolgáltatás igénybevétele (pl.: külső vizsgálatok, terepkísérletek végzése, szoftverfejlesztés, analitikai szolgáltatások);
 • új kutatócsoportok indítása;
 • egyértelműen, célzottan és igazoltan az új kutatás megvalósítása érdekében tervezett, releváns szakmai konferenciákon, partnertalálkozókon történő részvétel, bemutatók szervezése;
 • az új kutatáshoz kapcsolódó anyagok, eszközök beszerzése.
A projektvégrehajtás időtartama

A pályázatban foglalt tevékenységek végrehajtására rendelkezésre álló időtartam minimum 6, de legfeljebb 24 hónap.

A támogatás formája, mértéke, a kifizetés módja

Jelen felhívás keretében a pályázatonként igényelhető támogatás összege tudományterületektől függően:

 • matematikai és élettelen természettudományok esetén: 10 millió – 100 millió forint között,
 • élettudományok esetén: 10 millió – 100 millió forint között,
 • bölcsészet- és társadalomtudományok esetén: 5 millió – 75 millió forint között,
 • interdiszciplináris, kutatóhelyek közötti együttműködéseknél (ahol az egyes tudományterületekre vonatkozó keretösszegeket részt vevő Pályázóként nem szükséges figyelembe venni) 10 millió – 100 millió forint között.

A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás, melynek maximális mértéke az összes elszámolható költség 100%-a.

A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás, melynek maximális mértéke az összes elszámolható költség 100%-a. Az igényelt támogatás mellett lehetőség van további külső – nem támogatásnak minősülő – forrás bevonására is a projekt keretében.

A támogatott projektek keretében a támogatási összeg folyósítására előleg formájában, egy összegben kerül sor.

Kiválasztási eljárásrend

A pályázatok érkeztetését, formai ellenőrzését, befogadását és a támogatói döntés meghozatalának koordinálását, valamint a pályázókkal való kapcsolattartást az ELKH Titkárság Hálózatfejlesztési Főosztálya végzi. A befogadott pályázatok közül a támogatandó projektek a szakmai értékelések alapján kialakított Irányító Testületi javaslat szerint kerülnek kiválasztásra.

A pályázatok benyújtása

A felhívás keretében a pályázatok benyújtása 2022. május 6. 8:00 órától 2022. június 15. 16:00 óráig lehetséges.

A pályázatokat magyar nyelven, kizárólag elektronikusan (aláírással ellátva, PDF formátumban) a Támogató által kezelt ELKH Titkárság elektronikus pályázati és adatszolgáltatási rendszerének felületén (http://palyazat.elkh.org) szükséges benyújtani.

Kapcsolat

A pályázatokkal kapcsolatos kérdésekben a kapcsolattartó Imrik Krisztina, a Hálózatfejlesztési Főosztály Tudományszervezési Osztályának vezetője. Elérhetősége: e-mail: imrik.krisztina[kukac]elkh.org; telefonszám: +36 30 155 9971.

A pályázati felhívás teljes terjedelemben PDF formátumban letölthető itt.

A pályázati felhívás mellékletei

Az Útmutató a Kiemelt Kutatási Témák pályázat beadásához PDF formátumban letölthető itt.