Gazdálkodási Főosztály

A Gazdálkodási Főosztály az ELKH Titkárság, mint költségvetési szerv és az ELKH, mint központi költségvetési fejezet gazdálkodásának tervezéséért és a fejezeti költségvetés végrehajtásáért felelős önálló szervezeti egység. Alapvető feladata a Titkárság gazdálkodásának, az ELKH intézményeinek költségvetési irányításának és az ELKH-hoz sorolt fejezeti kezelésű előirányzatokkal való gazdálkodásnak az ellátása. E feladatkörében felel a gazdálkodás megszervezéséért és irányításáért, az ELKH vagyon használatával, védelmével összefüggő feladatok teljesítéséért, a pénzügyi, számviteli rend betartásáért, továbbá támogatja a gazdasági vezető feladatellátását.

A Gazdálkodási Főosztály szervezeti egységei:

 • Intézményi Gazdasági Osztály
 • Fejezeti Költségvetési Osztály
 • Üzemeltetési Osztály
 • Vagyongazdálkodási Osztály
Az Intézményi Gazdasági Osztály feladat- és hatáskörében eljárva
 • felelős a Titkárság költségvetésének tervezéséért, az előirányzatok módosításának, átcsoportosításának és felhasználásának végrehajtásáért, a finanszírozási, adatszolgáltatási, beszámolási és a pénzügyi, számviteli rend betartásáért;
 • ellátja a pénzeszközök felhasználásával összefüggő feladatokat, ennek keretében kötelezettségvállalás és pénzügyi nyilvántartás vezetését, gyakorolja az ellenjegyzés, érvényesítés, utalványozási jogköröket;
 • felelős az integrált számviteli rendszer működtetéséért;
 • ellátja az illetmények számfejtését, ennek keretében illetményszámfejtő helyet működtet, a Titkárság részére történő bérszámfejtést és ehhez kapcsolódó adatszolgáltatásokat végez, társadalombiztosítási ellátásokkal kapcsolatos feladatokat,
 • személyi jövedelemadózással kapcsolatos munkáltatói és kifizetőhelyi feladatokat lát el.
A Fejezeti Költségvetési Osztály feladat- és hatáskörében eljárva
 • ellátja az ELKH fejezetbe tartozó fejezeti kezelésű előirányzatokkal összefüggő feladatokat;
 • ellátja a fejezeti sorok felhasználására vonatkozó szabályozás, felhasználással összefüggő gazdálkodási hatáskörök (érvényesítés, ellenjegyzés, utalványozás) pénzügyi és előirányzat-átadási feladatokat;
 • teljesíti a jogszabályban előírt adatszolgáltatásokat – különösen IKJ, mérlegjelentés, beszámoló, maradvány-kimutatás;
 • részt vesz a tervezéssel és zárszámadással összefüggő feladatokban;
 • integrált könyvelési rendszert működtet;
 • ellátja a költségvetés tervezését (fejezeti és intézményi), elemi költségvetés jóváhagyását, irányító szervi hatáskörök gyakorlását – különösen az irányítószervi előirányzat-módosítás, törzsadattári funkciók, többletbevétel, átcsoportosítás, fejezetek közötti megállapodások;
 • ellátja a beszámolással összefüggő irányító szervi feladatokat – különösen havi IKJ, mérlegjelentés, beszámoló, prognózis, zárszámadás és maradvány-elszámolás összeállításában részvétel;
 • ellátja a költségvetési szerv alapítása, átalakítása és megszüntetésével összefüggésben az alapító okirat és annak módosítása, valamint a megszüntető okirat kiadására vonatkozó bejegyzési kérelem törzskönyvi nyilvántartásba való benyújtásával kapcsolatos feladatokat, jóváhagyásra előkészíti a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatát.
Az Üzemeltetési Osztály feladat- és hatáskörében eljárva
 • ellátja a Titkárság használatában lévő ingatlan kezelésével és üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat;
 • közreműködik rendezvények előkészítésében és lebonyolításában;
 • ellátja a Titkárság vezetői és munkatársai hivatalos személygépkocsival történő személyszállítását;
 • közreműködik a munkaállomások tárgyi feltételek biztosításában;
 • ellátja a Titkárság informatikai működtetésével kapcsolatos feladatokat
 • közreműködik és biztosítja az ELKH-hoz érkező külföldi vendégek beutazását és tartózkodását, ellátja az utazással kapcsolatos előkészítő feladatokat az ELKH vezető beosztású tagjainak tekintetében.
A Vagyongazdálkodási Osztály feladat- és hatáskörében eljárva
 • közreműködik az ELKH stratégiai jelentőségű projektjeinek előkészítésében, illetve véleményezi az ilyen tárgyú előterjesztéseket;
 • közreműködik az ingatlanfejlesztési programok előkészítésében és lebonyolításában;
 • ellátja az ELKH központi vagyongazdálkodási feladatait.