Főosztályok, osztályok

Hálózatfejlesztési és Nemzetközi Főosztály

A Hálózatfejlesztési és Nemzetközi Főosztály feladatköreit két osztályba szervezve látjuk el, és mind a Hálózatfejlesztési Osztályon, mind a Nemzetközi Kapcsolatok Osztályon a kiemelt projektek felelősei senior szakemberek, akik a tudományszervezés- és menedzsment terén széles körű, hosszú távú tapasztalatokkal rendelkeznek.

Hálózatfejlesztési Osztály

A Hálózatfejlesztési Osztály feladatai: az ELKH kutatóhálózata tudományos és szervezeti teljesítményének mérésével összefüggő feladatok ellátása, valamint a kutatóhelyek értékelési módszertanának és eszköztárának kidolgozása. Az osztály tesz javaslatot a karrier- és életpályamodellek kialakítására, illetve a fiatal kutatói álláshelyek odaítélésével és az álláshelyen foglalkoztatott kutatókkal kapcsolatos teendőket is ellátja. Ezenkívül előkészíti a Kormánynak szóló éves és az Országgyűlésnek szóló kétévente esedékes beszámolót a kutatóhálózatban végzett tudományos munkáról. Közreműködik a kutatásiinfrastruktúra- és eszközfejlesztési módszertan kidolgozásában, a kutatási tevékenységekről szóló jelentések elkészítésében, előterjesztések véleményezésében, illetve véleményezi a kutatóközpontok és az önálló kutatóintézetek szervezeti és működési szabályzatait, továbbá döntés-előkészítő tevékenységével segíti a kutatóhálózat vezetőinek munkáját. Emellett ellátja a Tudományos Tanáccsal és a Nemzetközi Tanácsadó Testülettel kapcsolatos operatív feladatokat és titkársági teendőket.

A Hálózatfejlesztési Osztály további feladatai: tanácsadó testületek, munkacsoportok felállítása és ezek munkájának támogatása. Ezek a testületek közvetítő intézménybázist jelentenek a kutatóhálózat és az Irányító Testület között, és ezzel olyan, az intézményhálózatot ismerő és a minőséget garantáló testületek és kiválóságok kerülnek javaslattevő helyzetbe, akik, mivel magas szakmai színvonalat képviselnek, képesek ellátni kulcsprojektjeink szakértő felügyeletét, és megfelelő minősítésbiztosítást jelentve segítik az Irányító Testületet a kiválóságot szem előtt tartó értékelésekben. A teljesség igénye nélkül említjük meg két stratégiai értékű kezdeményezésünket, a „Cloud” és az „ELKH Képzési Központ” projektjeinket.

Adatrepozitórium

Az ELKH informatikai stratégiai tervei között szerepel annak biztosítása, hogy a kutatók a kutatási eredmények adatait – a publikációs követelményeknek megfelelően – egy minden igényt kielégítő adatrepozitóriumban helyezhessék el. A cél megvalósítása érdekében olyan, a téma területén nemzetközi kapcsolatrendszerrel rendelkező szakértőkkel dolgozunk együtt, akiknek segítségével létrehozható a feltételeknek megfelelő pályázóképes csoport.

Hálózati felhő

Főosztályunk munkacsoport keretében összefogta az MTA Cloud néven 2015-ben létesített informatikai felhőinfrastruktúrát.​ A munkacsoport szakértői az egyeztetések során kidolgozták az évek óta teljes kihasználtsággal működő, de mára a szinten tartáshoz is beruházást igénylő és ezt meghaladó fejlesztési tervet. 

Értékelés

A projekt célja a kiválóság ösztönzése, a kiemelkedő teljesítmény jutalmazása, a teljesítményalapú forráselosztás megvalósítása. Végső célunk egy olyan kutatóhálózat kialakítása, mely legalább a régiónkban (V4-ek) kiemelkedő tudományos kibocsátást eredményez, és a felfedező kutatások mellett az innovációt is szem előtt tartja. 

Kutatói életpályamodell kidolgozása 

Az ELKH hálózatszervezési feladatai között kiemelt szerepet játszik a kiszámítható, átlátható kutatói életpályamodell kidolgozása. Célunk, hogy vonzóvá tegyük a tudományos pályát a PhD-hallgatók és azok számára, akik a tudományos életútjuk elején állnak. Olyan modell létrehozására törekszünk, amely hosszú távon csökkenti a pályaelhagyás és az elvándorlás mértékét, illetve képes meggyőzni a külföldön dolgozó magyar kutatókat arról, hogy érdemes itthon folytatni a kutatási tevékenységüket. Hosszú távra tervezhető, garanciákkal biztosított kutatói életpályamodell kialakításán dolgozunk, mely a PhD-hallgatótól kezdve a kutatócsoport-vezetőig bezárólag mindenki számára egyértelművé teszi az elvárásokat, és amelyben az adott életpálya fordulópontjaihoz köthető értékeléseket tudósokból álló független, szakmai testületek végzik. 

Nemzetközi Kapcsolatok Osztálya

A Nemzetközi Kapcsolatok Osztálya feladatai: az ELKH kutatóhálózatát nemzetközi fórumokon és testületekben képviselők munkájának a támogatása, együttműködés és kapcsolattartás a kormányközi tudományos szervezetekkel, és a nemzetközi tudományos és partnerszervezetekkel. Az ELKH tudománydiplomáciai tevékenységének koordinálása, a kutatóhálózatba érkező külföldi vendégek beutazásával és itt tartózkodásával, valamint az ELKH kutatóhálózat vezető beosztású tagjainak utazásaival kapcsolatos teendők ellátása. Ezenkívül az osztály igazolja, hogy az adott kutatási tevékenység olyan nemzetközi szerződés hatálya alá tartozik, amelyet Magyarország is aláírt, illetve engedélyezteti olyan kutatók beutazását, tartózkodását és munkavállalását, akik egy harmadik ország állampolgárai. Az osztály a Nemzetközi Tanácsadó Testület titkársági teendőit is ellátja. 

A Nemzetközi Kapcsolatok Osztályának – a kiemelt, projektszintű feladatok mellett – az ELKH működésében széles körű és horizontális, általános érvényű európai uniós feladatai is vannak, amelyek további, multilaterális és bilaterális szegmensekre, szakterületekre oszthatók. A főosztály akciótervet dolgozott ki az európai uniós tevékenységünkre vonatkozóan, amely révén erős kapcsolatokat tudunk kiépíteni az Európai Unió meghatározó intézményeivel. Elindítottuk a kapcsolatépítést a legnagyobb globális tudományos szervezetekkel, így a Nemzetközi Tudományos Tanáccsal (International Science Council, ISC), a Science Europe-pal, az EuroScience-szel, valamint a francia Nemzeti Tudományos Kutatási Központtal (CRNS). A meglévő kapcsolataink (pl. FHD, Fraunhofer) révén igyekszünk átvenni új technikákat és ismereteket. Fontosak még az olyan célzott, bilaterális kezdeményezéseink is, amelyek eredményeként konzorciumépítési lehetőségre kerülhet sor. Mindemellett az ELKH már a gazdasági vegyes bizottságokban is pozícionálja magát. 

A Hálózatfejlesztési és Nemzetközi Főosztály kiemelt projektjei

2020-ban a Hálózatfejlesztési és Nemzetközi Főosztály (HNF) munkatársai a kutatóhelyekkel és a projektekbe bevont külső szakemberekkel együttműködve számos olyan átfogó, jelentős projekt kialakításán és megvalósításán dolgoznak, amelyeknek eredményeit 2021-től fokozatosan be lehet vezetni a hálózatban.

Azon szakmai anyagok előkészítésében és a projektekhez kapcsolódó feladatok koordinálásában is részt veszünk, amelyek szükségesek a kutatóhálózaton belül működő hálózatos informatikai rendszer működtetéséhez, egy digitális kutatóközpont létrehozásához, továbbá a tudományos kiválóságra épülő teljesítményalapú finanszírozási modell kialakításához és módszertanának kidolgozásához. Szintén kiemelt projektünk a kutatók szakmai munkáját támogató ELKH Képzési Központ elindítása. Az infrastruktúra-fejlesztések terén célkitűzés a nagy infrastruktúrák kihasználtságának növelése, illetve az új kutatási infrastruktúrákhoz való csatlakozás elősegítése. Tervezzük még nemzetközi kiválósági és tehetségpontok, toborzási terek, műhelyek létrehozását is, melyek támogatják az ELKH nemzetköziesítését és a kutatói mobilitást.

Innovációs Főosztály

Az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat a hazai kutatás-fejlesztési és innovációs rendszer egyik kiemelkedő szereplőjeként a publikációk kibocsátási és idézettségi mutatói alapján hazánkban élvonalbeli, nemzetközi szinten pedig versenyképes kutatói teljesítményt nyújt. A hálózatot alkotó kutatóhelyek fő profilja az alapkutatási tevékenység, amely mellett azonban számos olyan kutatási eredmény keletkezik, amelyek továbbvitelével a gazdaságban, társadalomban közvetlenül is hasznosítható szellemi alkotások hozhatók létre.

A kutatóhelyek versenyképességének növelése érdekében az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat egy olyan komplex belső Innovációs Rendszer létrehozásán dolgozik, amelynek célja a kutatóhálózatban létrejövő szellemitulajdon-portfólió, a közcélú kutatási szolgáltatások és a kutatási infrastruktúra hasznosulásának maximalizálása, valamint a külső kutatásfinanszírozási lehetőségek eredményesebb kiaknázása.

E hálózati szintű Innovációs Rendszer főbb elemei a következők:

 • ELKH tanácsadói hálózat a kutatáshasznosítás és külső forrásbevonás támogatására,
 • ELKH Innovációs Alap és belső ösztönző rendszer az intenzívebb kutatáshasznosítás és nagyobb volumenű, komplexebb kutatási projektek kialakítása érdekében,
 • elemző-értékelő rendszer kutatáshasznosítási és versenypályázati fókusszal, illetve az ehhez kapcsolódó adatbázisok a kompetenciák bemutatása érdekében (szellemitulajdon-portfólió, versenypályázati portfólió, közcélúkutatásiszolgáltatások-portfólió, kutatásiinfrastruktúra-térkép),
 • megújuló szellemitulajdon-védelmi és -hasznosítási keretrendszer (szellemitulajdon-kezelés megújítása, kutatáshasznosítási stratégia kialakítása)
 • ELKH Innovációs Képzési Központ az ELKH Képzési Központ égisze alatt, a szellemi tulajdon védelmével összefüggő ismeretszerzés és tudatosság növelésének támogatására,
 • Versenypályázati forrástérkép és szakrendezvények a külső források bevonását támogató keretfeltételek biztosítására,
 • ELKH Innovációs Platform, amely a komplex projektek kialakítására, a forrásbevonásra és a kutatási eredmények hasznosítására irányuló tevékenységekhez elengedhetetlenül szükséges, külső szereplőkkel történő együttműködések fórumát adja.

Az ELKH Innovációs Rendszert az ELKH Titkárságon belül az Innovációs Főosztály szakemberei építik ki és működtetik, akik a feladatokat a főosztály részét képező Pályázati és Monitoring Osztályba, valamint Kutatáshasznosítási Osztályba szerveződve látják el.

Gazdálkodási Főosztály

A Gazdálkodási Főosztály az ELKH Titkárság, mint költségvetési szerv és az ELKH, mint központi költségvetési fejezet gazdálkodásának tervezéséért és a fejezeti költségvetés végrehajtásáért felelős önálló szervezeti egység. Alapvető feladata a Titkárság gazdálkodásának, az ELKH intézményeinek költségvetési irányításának és az ELKH-hoz sorolt fejezeti kezelésű előirányzatokkal való gazdálkodásnak az ellátása. E feladatkörében felel a gazdálkodás megszervezéséért és irányításáért, az ELKH vagyon használatával, védelmével összefüggő feladatok teljesítéséért, a pénzügyi, számviteli rend betartásáért, továbbá támogatja a gazdasági vezető feladatellátását.

A Gazdálkodási Főosztály szervezeti egységei:

 • Intézményi Gazdasági Osztály
 • Fejezeti Költségvetési Osztály
 • Üzemeltetési Osztály
 • Vagyongazdálkodási Osztály

Jogi és Igazgatási Főosztály

A Jogi és Igazgatási Főosztályon belül két osztály, a Jogi és az Igazgatási Osztály működik.

A Jogi Osztály feladatai közé tartozik az ELKH Titkárság belső szabályzatainak, az Irányító Testület és az elnök határozatainak előkészítése, a kormányelőterjesztések koordinálása, a jogi képviseleti tevékenység ellátása, a kutatóhelyek alapító okiratainak módosításával kapcsolatos feladatok ellátása, a szerződések, együttműködési megállapodások jogi szempontú véleményezése, kérelemre jogi állásfoglalások kiadása, valamint az adatvédelemmel és a közérdekű vagy közérdekből nyilvános adatok nyilvánosságával kapcsolatos feladatok ellátása.

Az Igazgatási Osztály kézbesítési, központi irattárazási és egyéb ügyviteli jellegű feladatai mellett támogatja a dokumentumkezeléssel kapcsolatos szervezeti feladatokat. Ellátja az ELKH Titkárság foglalkoztatottjainak munkajogviszonyához kapcsolódó személyügyi teendőket, továbbá a kutatóhelyek vezetői és gazdasági vezetői tekintetében az ELKH elnökének munkáltatói jogköréhez kapcsolódó munkaügyi feladatokat.

Ellenőrzési Osztály

Az Ellenőrzési Osztály tevékenysége kiterjed a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Bkr.) 21. § (1) bekezdése alapján a Titkárság minden tevékenységére, különösen a költségvetési bevételek és kiadások tervezésének, felhasználásának és elszámolásának, valamint az eszközökkel és forrásokkal való gazdálkodásnak a vizsgálatára.

 • elemzi, vizsgálja és értékeli a belső kontrollrendszerek kiépítésének, működésének jogszabályoknak és szabályzatoknak való megfelelését, valamint működésének gazdaságosságát, hatékonyságát és eredményességét;
 • elemzi, vizsgálja a rendelkezésre álló erőforrásokkal való gazdálkodást, a vagyon megóvását és gyarapítását, valamint az elszámolások megfelelőségét, a beszámolók valódiságát;
 • a vizsgált folyamatokkal kapcsolatban megállapításokat, következtetéseket és javaslatokat fogalmaz meg a kockázati tényezők, hiányosságok megszüntetése, kiküszöbölése vagy csökkentése, a szabálytalanságok megelőzése, illetve feltárása érdekében, valamint a költségvetési szerv működése eredményességének növelése és a belső kontrollrendszerek javítása, továbbfejlesztése érdekében;
 • nyilvántartja és nyomon követi a belső ellenőrzési jelentések alapján megtett intézkedéseket.
 • vezetők támogatása az egyes megoldási lehetőségek elemzésével, értékelésével, vizsgálatával, kockázatának becslésével;
 • pénzügyi, tárgyi, informatikai és humánerőforrás-kapacitásokkal való ésszerűbb és hatékonyabb gazdálkodásra irányuló tanácsadás;
 • a vezetőség szakértői támogatása a kockázatkezelési és szabálytalanságkezelési rendszerek és a teljesítménymenedzsment rendszer kialakításában, folyamatos továbbfejlesztésében;
 • tanácsadás a szervezeti struktúrák racionalizálása, a változásmenedzsment területén;
 • konzultáció és tanácsadás a vezetés részére a szervezeti stratégia elkészítésében;
 • javaslatok megfogalmazása a költségvetési szerv működése eredményességének növelése és a belső kontrollrendszerek javítása, továbbfejlesztése érdekében, a költségvetési szerv belső szabályzatainak tartalmát, szerkezetét illetően.
 • a Titkárság irányítása vagy felügyelete alá tartozó költségvetési szervek belső ellenőrzési tevékenységének szakmai felügyeletét;
 • a fejezeten belüli ellenőrzések koordinációját;
 • a Bkr. 32. § (5) bekezdésében és a Bkr. 49. § (4) bekezdésében foglaltakat.
 • fejleszti és működteti az ellenőrzések minőségbiztosítási rendszerét;
 • vizsgálja és értékeli a belső kontrollrendszer kiépítését, működését, jogszabályoknak és szabályzatoknak való megfelelését;
 • felkérés esetén részt vesz az Államháztartási Belső Kontroll Munkacsoportban;
 • erősíti a Titkárság korrupcióellenes elkötelezettségét, közreműködik az ehhez kapcsolódó feladatok ellátásában.

Az Ellenőrzési Osztály feladatait részletesen a Belső Ellenőrzési Kézikönyv tartalmazza.

Az Ellenőrzési Osztály vezetője egyben a Titkárság belső ellenőrzési vezetője, akit a vonatkozó jogszabályokban foglaltak szerint kell kinevezni.

A belső ellenőrök tevékenységüket a Titkárság elnökének közvetlenül alárendelve végzik. A belső ellenőrökre vonatkozó általános és szakmai követelményeket a költségvetési szervnél belső ellenőrzési tevékenységet végzők nyilvántartásáról és kötelező szakmai továbbképzéséről, valamint a költségvetési szervek vezetőinek és gazdasági vezetőinek belső kontrollrendszer témájú továbbképzéséről szóló 28/2011. (VIII. 3.) NGM rendelet tartalmazza.

Az Ellenőrzési Osztály vezetője és a belső ellenőrök bizonyosságot adó ellenőrzési és a nemzetközi, valamint az államháztartásért felelős miniszter által közzétett belső ellenőrzési standardokkal összhangban lévő tanácsadási tevékenységen kívül más tevékenység végrehajtásába nem vonhatók be.

A belső ellenőr nem vehet részt a költségvetési szerv operatív működésével kapcsolatos feladatok – különösen a Bkr. 19. § (2) bekezdésében foglaltak – ellátásában.

Kommunikációs Osztály

A Kommunikációs Osztály vezetőjének felelőssége az ELKH külső és belső kommunikációjának egységes és folyamatos biztosítása az ELKH stratégiájának, célkitűzéseinek és érdekeinek szem előtt tartásával.

A Kommunikációs Osztály legfontosabb feladatai:

Stratégia és arculat
Az ELKH egységes kommunikációs stratégiájának és arculatának kialakítása;

Külső és belső kommunikáció
Az ELKH Titkárság külső és belső kommunikációjának irányítása, szervezése és összefogása

Sajtókapcsolatok
Az ELKH Titkárság, valamint az ELKH kutatóhelyei hazai, illetve külföldi sajtókommunikációjának irányítása, szervezése, összefogása az ELKH stratégiáját, finanszírozását, működését, gazdálkodását és egyéb közös ügyeit illetően

Tudományos ismeretterjesztés
Az ELKH on belül folyó tudományos ismeretterjesztés, valamint a tudományos tartalmak és eredmények kommunikációjának támogatása a hazai és a nemzetközi sajtóban, az ELKH Titkárság internetes honlapján és közösségimédia-oldalain

Digitális csatornák
Az ELKH Titkárság internetes és intranetes honlapjának, közösségimédia-oldalainak kialakítása, szerkesztése és fejlesztése

Kiadványok
Az ELKH Titkárság kiadványainak szerkesztése, nyomdai előkészítése és kivitelezése

Közösségi kapcsolatok
Kapcsolattartás külső szervezetekkel – különösen államigazgatási szervekkel, civil szervezetekkel, oktatási intézményekkel, tudományos és más szakmai közösségekkel

Rendezvények
Közreműködés az ELKH külső és belső programjainak, rendezvényeinek előkészítésében, szervezésében és lebonyolításában