Pályázati felhívás az ELKH által támogatott kutatócsoportok létesítésére 

 

Az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Titkársága és a Támogatott Kutatócsoportok Irodája pályázatot hirdet az ELKH támogatott kutatócsoportok alapítására a 2022. július 1. – 2027. június 30. közötti pályázati időszakra*

A 2022-ben induló ötéves ciklusban 70–80 új kutatócsoport finanszírozására nyílik lehetőség.

*A pályázati felhívás 2.1 és 4. pontja 2021. szeptember 15-én módosult, a változtatások piros színnel kiemelten láthatók a felhívás szövegében.

1. A pályázat célja

A meghirdetett pályázat célja:

 • Hazai felsőoktatási intézményekben és – alapító dokumentuma alapján az abban meghatározott területeken – kutatási tevékenységet végző közgyűjteményben vagy közintézményben kiemelkedő kutatási eredményeket elért személyek által vezetendő tudományos műhelyek kialakítása és működésük támogatása.
 • A kutatói és oktatói utánpótlás elősegítése (előnyben részesítve a fiatal kutatói utánpótlás-nevelést).
 • Az Eötvös Loránd Kutatási Hálózathoz (a továbbiakban: ELKH) tartozó kutatóhelyek és a felsőoktatási intézmények közötti együttműködés erősítése.
 • A kutatási hálózat kutatási profiljából hiányzó, vagy azt kiegészítő, nemzetközi viszonylatban is újnak számító, vagy a magyar tudományos életben újdonságot jelentő témák művelésének támogatása bármely tudományterületen, elsősorban a felfedező kutatások és azok eredményeinek hasznosítása területén.
 • A nemzetstratégiai jelentőségű, vagy közvetlen társadalmi hasznosságot is eredményező kutatások (a továbbiakban: kiemelt témák) külön ösztönzése, amelyekben célul tűzik ki többek között:
 • a pályázó és az ELKH kutatóhelyeinek együttműködését, amelynek célja a kutatási eredmények gazdasági vagy társadalmi hasznosítása,
 • a pályázó és egyéb kutatóhelyek együttműködését, amelynek célja, hogy pályázatot nyújtsanak be a Horizont Európa program keretében az Európai Kutatási Tanács (ERC) által meghirdetett felhívások valamelyikére, vagy az Európai Bizottság egyéb nemzetközi pályázataira.

2. A pályázat benyújtásának feltételei

A pályázatot felsőoktatási intézményben, közgyűjteményben, illetve egyéb, és a Támogatott Kutatócsoportok Irodája (a továbbiakban: TKI) kivételével nem ELKH kutatóhelyen működő, ELKH által támogatott kutatócsoport (a továbbiakban: kutatócsoport) létrehozására lehet benyújtani. A pályázható kutatási tevékenység határozott időtartamra, 2022. július 1-jétől 2027. június 30-áig szól, az elemi költségvetési támogatás mértéke kutatócsoportonként évente 25–65 millió Ft.

2.1. A pályázóra (kutatócsoport-vezetőre) vonatkozó feltételek

A pályázat nyílt, pályázni a kutatócsoport vezetője jogosult. Jelen pályázati felhívásra ugyanazon személy csak egy pályázatot nyújthat be.

Az a személy nyújthat be pályázatot, aki az alábbi feltételeknek megfelel:

 • Az MTA rendes tagja, az MTA levelező tagja vagy az MTA doktora (illetve a tudomány doktora) tudományos címmel rendelkezik a pályázat benyújtásakor (az MTA doktora cím megszerzésére irányuló eljárásnak a pályázat beadási határidejéig le kell zárulnia).
 • Hazai felsőoktatási intézményben, vagy az alapító dokumentuma alapján – az abban meghatározott területeken – kutatási tevékenységet végző közgyűjteményben, vagy szintén az alapító dokumentuma alapján az abban meghatározott területeken kutatási tevékenységet végző, a TKI kivételével nem ELKH kutatóhelyen (a továbbiakban: befogadó intézmény), valamint ezzel együttműködő gazdálkodó szervezetben igazoltan munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll a pályázati időszakban (legkésőbb 2022. július 1-jétől kezdődően).
 • A pályázat lehetővé teszi több befogadóhelyen működő csoport indítását is, ebben az esetben mindegyik befogadóhelytől befogadó nyilatkozatot kell kérnie a pályázónak.
 • A pályázati időszak végéig, tehát 2027. június 30-ig nem tölti be 70. életévét (1957. június 30. után született).
 • Amennyiben a pályázó az új pályázott időszak első két évét követően a pályázott ciklus folyamán betölti a 70. életévét (1954. június 30-a után született), lehetősége van társpályázóval való közös pályázásra. A társpályázó a pályázott időszak végéig nem töltheti be a 70. életévét (tehát 1957. június 30-a után született), illetve igazoltan foglalkoztatási jogviszonyban kell állnia a befogadó intézménnyel. A pályázó számára előírt tudományos címet a csoportvezetői feladatok átvételéig meg kell szereznie.
 • A pályázat beadásának időpontjában a TKI keretében működő támogatott kutatócsoportok esetében a kutatócsoport vezetőjének lehetősége van társpályázóval való közös pályázásra abban az esetben is, ha az új pályázott időszak első két évében tölti be a 70. életévét (tehát 1952. június 30. és 1954. június 30. között született). A támogatás elnyerése esetén a kutatócsoport vezetését 70. életévének betöltésekor át kell adnia a társpályázónak. A társpályázó a pályázott időszak végéig nem töltheti be a 70. életévét (tehát 1957. június 30-a után született), illetve igazoltan foglalkoztatási jogviszonyban kell állnia a befogadó intézménnyel. A pályázó számára előírt tudományos címet a csoportvezetői feladatok átvételéig meg kell szereznie (az MTA doktora cím megszerzési eljárásának a csoportvezetés átvételének megadott időpontjáig le kell zárulnia).

Nem nyújthat be pályázatot az a személy:

Aki a befogadó intézményi jogviszonyra vonatkozó feltétel teljesítése mellett a pályázott időszakban a TKI kivételével ELKH kutatóközpontban, önálló kutatóintézetben munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll. Ez alól kivételt jelent:

 • ha a pályázó a pályázatban külön nyilatkozik arról, hogy a pályázat elnyerése esetén e jogviszonyát a pályázott időszak első napjáig megszünteti, és
 • ha a befogadó intézmény a befogadó nyilatkozatban vállalja, hogy a pályázóval a pályázott időszakban munkavégzésre irányuló jogviszonyt létesít.

A kutatócsoport-vezetés nem ruházható át. A pályázatban a társpályázónak ugyanazokat az adatokat kell megadnia, és ugyanazokat a nyilatkozatokat kell csatolnia, mint a pályázónak. A kutatócsoport-vezetés átruházásának tilalma alól az ELKH Titkárság elnöke, indokolt esetben egyedi elbírálás alapján adhat felmentést. A kutatócsoport új vezetőjét illetően a pályázóra vonatkozó feltételeknek teljesülniük kell. Ha ezek a feltételek (az egyedi felmentés kiadásától számított) egy évig nem teljesülnek, a kutatócsoportot meg kell szüntetni. A pályázott időszakban a kutatócsoport vezetője, kutatói és vezetői többletmunkájának elismeréseképpen, a befogadó intézményben fennálló jogviszonya mellé további munkavégzésre irányuló jogviszonyt létesít a TKI-val, mely esetben a pályázat terhére havonta az egyetemi tanári beosztás fokozatához meghatározott illetmény egynegyedének megfelelő személyi juttatásban részesülhet. Az összeget a pályázat költségtervében szerepeltetni kell.

2.2. A kutatócsoport tagjaira vonatkozó feltételek

A kutatócsoport a pályázó kutatócsoport-vezetőből, valamint a kutatócsoport egyéb tagjaiból áll, akik a pályázott keret terhére munkabérben részesülnek és a TKI alkalmazásában állnak.

A kutatócsoport tervezhető (TKI-állományba kerülő, ott munkabérben, vagy bér jellegű kifizetésben részesülő) alkalmazottainak létszáma (teljes állású foglalkoztatásra számolva) minimálisan 4, maximálisan 10 fő. Részmunkaidőben foglalkoztatottak (pl.: a befogadó intézményben főállásban foglalkoztatottak) esetében a foglalkoztatás részideje a teljes foglalkoztatási idő legalább 50%-a. A tervezhető létszámba a kutatócsoport vezetőjét nem kell beszámítani. Az elbírálásnál előnyt élveznek azok a pályázatok, amelyeknél az alkalmazottak a kutatócsoport-vezető kivételével a pályázat elnyerése esetén kizárólag a TKI-nál állnak majd alkalmazásban (teljes munkaidő), és a fiatal kutatói utánpótlást segítik elő. A kutatócsoport tervezett tagjait lehetőleg név szerint kell megadni.

A pályázó a pályázat A10-es űrlapján megnevezhet olyan kutatókat, akik a pályázott időszak folyamán nem állnak a TKI alkalmazásában, és nem részesülnek a kutatócsoport pénzügyi keretéből, de együttműködnek a kutatócsoporttal a vállalt kutatási feladatok végrehajtásában (alkalmazásban nem álló együttműködő). E kutatók tudományos tevékenysége (a szükséges affiliációval ellátott publikációik vagy szellemi oltalmi tevékenységük) a kutatócsoport eredményeit gyarapítja. A megnevezett, alkalmazásban nem álló együttműködők száma nem haladhatja meg a kutatócsoport keretében a TKI állományában munkaviszonyban foglalkoztatott tagok számának 50%-át.

A kutatócsoportnak a TKI alkalmazásában álló tagja nem lehet olyan személy, aki az ELKH Titkárság irányítása alatt álló költségvetési szervnél (kutatóközpont, kutatóintézet) munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll.

A befogadó intézménnyel kapcsolatos feltételek:

Pályázatot benyújtani csak a befogadó intézmény illetékes vezetőinek egyetértésével lehet. A befogadó intézménynek a megadott űrlapon a pályázott tevékenység ideje alatt vissza nem vonható érvénnyel nyilatkoznia kell arról, hogy

 • biztosítja a kutatócsoport elhelyezéséhez szükséges helyiségeket és az infrastruktúrát;
 • fenntartja a pályázóval a pályázat benyújtásakor fennálló munkavégzésre irányuló jogviszonyát (vagy nyertes pályázat esetén munkavégzésre irányuló jogviszonyt létesít a pályázott időszak kezdetétől fogva), és azt a pályázott tevékenység ideje alatt fenntartja;
 • társpályázó esetén a társpályázóval fenntartja a pályázat benyújtásakor fennálló munkavégzésre irányuló jogviszonyát (vagy nyertes pályázat esetén munkavégzésre irányuló jogviszonyt létesít, legkésőbb a csoport vezetésének átvételétől kezdve), és azt a pályázott ciklus ideje alatt fenntartja.

3. A pályázat tartalmi és formai követelményei

Pályázni az ELKH Titkárság irányítása alatt álló kutatóközpont vagy kutatóintézet kutatási profiljából hiányzó, vagy azt kiegészítő, nemzetközi viszonylatban is újnak számító, vagy a magyarországi kutatásokban újdonságot jelentő témák kutatására lehet valamennyi tudományterületen, elsősorban a felfedező kutatások és azok eredményeinek hasznosítása területén, továbbá a pályázati kiírás 1. pontjában meghatározott kiemelt témák elérése érdekében folytatni kívánt kutatásra.

A pályázatokat 2021. augusztus 26-tól 2021. szeptember 30. 16:00 óráig lehet benyújtani az ELKH elektronikus pályázati és adatszolgáltatási rendszerének felületén (http://palyazat.elkh.org). (A rendszer 2021. augusztus 26-tól lesz elérhető.)

A pályázatok benyújtásához regisztráció szükséges az ELKH elektronikus pályázati és adatszolgáltatási rendszerének felületén (http://palyazat.elkh.org), amely 2021. augusztus 26-tól tehető meg.

A regisztrációt és a pályázat benyújtását útmutató segíti, amely 2021. augusztus 26-tól az ELKH honlapján a „Pályázatok”-nál lesz elérhető, illetve a regisztráció után a pályázati felületen is.

A pályázathoz kapcsolódóan kitöltendő adatok és benyújtandó dokumentumok:

a) A pályázat adatai – a pályázati felületen töltendő ki

 • a pályázó adatai (név, születési dátum, tudományos fokozat, jelenlegi munkahely);
 • a kutatócsoport megnevezése;
 • a befogadó intézmény megnevezése;
 • a téma rövid megnevezése (max. 100 karakter);
 • a kutatócsoport tervezhető alkalmazottainak létszáma;
 • az alkalmazásban nem álló együttműködők száma;
 • az igényelt működési költség éves összege Ft-ban;
 • az igényelt működési költség éves összegéből a dologi kiadás Ft-ban;
 • a pályázat benyújtása társpályázóval történik-e?;
 • a társpályázó adatai (név, születési dátum, tudományos fokozat, jelenlegi munkahely).

b) A pályázathoz kötelezően csatolandó mellékletek – feltöltendő dokumentumok

 • A1-es űrlap: A befogadó intézmény (a helyiségek és az infrastruktúra biztosításáról, valamint a pályázó fennálló munkavégzésre irányuló jogviszonyáról, vagy a jogviszony létesítésének kötelezettségvállalásáról) és a pályázó (az adatkezelésről és a személyi juttatás igényéről) nyilatkozata – aláírt pdf formátumban
 • A2-es űrlap: A kutatási koncepció összefoglalása (rövid, szakértői értékelésre alkalmas bemutatása). Terjedelme min. 1800, max. 2300 karakter szóközzel együtt. Ezen az űrlapon nyilatkozni kell arról, hogy általános alapkutatási témával, vagy a prioritást élvező kiemelt témák valamelyikével történik a pályázat benyújtása – aláírt pdf és word formátumban
 • A3-as űrlap: Részletes kutatási terv (ebben ki kell térni a résztémákra és azok ütemezésére is). Terjedelme min. 17.000, max. 20.000 karakter szóközzel együtt. A megadott terjedelembe bele kell érteni az esetlegesen szükséges jegyzeteket és publikációs hivatkozásokat is. A tématervben meg kell adni a kutatás ütemezését [főbb munkafázisok, várt eredmények, tervezett publikációk, a társadalmi-gazdasági hasznosulást elősegítő lépések (pl.: szellemitulajdon-védelmi lépések)] éves bontásban – aláírt pdf és word formátumban
 • A4-es űrlap: A létrehozandó kutatócsoportban alkalmazandók adatai. A pályázatban meg kell adni a tervezett kutatócsoportban foglalkoztatni kívánt minden egyes résztvevő adatait. A tervezett létszámnak, a kutatói (pl.: tudományos munkatárs) vagy nem kutatói beosztásoknak, valamint a foglalkoztatási kategóriáknak (pl.: részfoglalkoztatás) összhangban kell állnia a költségtervvel. A csoport tagjait lehetőleg névvel kell megadni, de lehetőség van név nélküli megadásra is – pdf és word formátumban
 • A5-ös űrlap: A pályázó (leendő kutatócsoport-vezető) és a tervezett kutatócsoport megnevezett tagjainak szakmai életrajza – pdf formátumban
 • A6-os űrlap: A pályázó (leendő kutatócsoport-vezető) és a tervezett kutatócsoport megnevezett tagjainak tudománymetriai adatai – pdf formátumban

Kötelezően megadandó adatok:

 • a 2017. január 1. és a pályázat beküldésének napja közötti időszak 5 legfontosabb tudományos közleménye és ezek független idézeteinek száma;
 • a 2017. január 1. és a pályázat beküldésének napja közötti időszak összes közleményének száma és ezek független idézeteinek száma;
 • a 10 legtöbbet idézett tudományos publikáció bármely időszakból és ezek független idézeteinek száma;
 • a teljes tudományos publikációs lista MTMT-linkje, indokolt esetben egyéb adatbázislinkje;
 • Hirsch-index a teljes publikációs listára vonatkozóan;
 • a 2017. január 1. és a pályázat beküldésének napja közötti időszakban a konferenciákon tartott meghívásos előadások száma;
 • a benyújtott és a megítélt oltalmak típusai bármely időszakból.

Megadható adatok:

 • a 2017. január 1. és a pályázat beküldésének napja közötti időszak 5 legfontosabb tudományos közleményének összesített impaktfaktora;
 • a 2017. január 1. és a pályázat beküldésének napja közötti időszak összes közleményének összesített impaktfaktora;
 • bármely időszakból származó, 10 legtöbbet idézett tudományos publikáció összesített impaktfaktora;
 • a teljes publikációs listára vonatkozó összesített impaktfaktor.

A prioritást élvező, hasznosulásorientált, illetve gyakorlati megoldásokat kínáló témákra pályázó csoportok esetén a zsűri a teljesíthetőség vizsgálata során figyelembe veszi a csoporttagok korábbi eredményeit a témában.

Csak a pályázóra (a leendő kutatócsoport-vezetőre) vonatkozóan kell megadni:

 • a témavezetésével megvédett PhD-disszertációk számát;
 • a jelenlegi PhD- és ipari PhD-hallgatóinak, valamint doktorjelöltjeinek a számát.
 • A7-es űrlap: Az utolsó 4 évben (2017–2020) elnyert hazai és nemzetközi kutatási pályázatok adatai, amelyben a pályázó témavezető, vagy részt vevő kutató volt – pdf formátumban
 • A8-as űrlap: Beszámoló az elmúlt 4 év (2017–2020) kutatási eredményeiről. A pályázó beszámolójának terjedelme min. 8000, max. 12.000 karakter szóközzel együtt. A terjedelembe beleértendők az esetleges megjegyzések és az irodalomjegyzék is. A tervezett kutatócsoport megnevezett tagjainak beszámolója max. 4000 karakter szóközzel együtt – pdf formátumban
 • A9-es űrlap: Részletes költségterv, amely tartalmazza az 1. Személyi juttatások és 3. Dologi kiadások pontjainak szöveges indoklását (min. 1500, max. 3000 karakter szóközzel együtt) is – aláírt pdf formátumban

c) A pályázathoz csatolható melléklet – feltölthető dokumentum

 • A10-es űrlap: Kiegészítő információk, amelyben olyan adatokat és információkat lehet megadni, amelyeket a pályázó lényegesnek tart a pályázat megítélése szempontjából. Ezen az űrlapon lehet megadni azoknak az együttműködő kutatóknak a nevét, akik a pályázott időszak folyamán nem állnak a TKI alkalmazásában, és nem részesülnek a kutatócsoport pénzügyi keretéből, de együttműködnek a kutatócsoporttal a vállalt kutatási feladatok végrehajtásában. Szintén itt lehet felsorolni a már elfogadott, de a pályázat beadási határidejéig még meg nem jelent publikációkat (a megadott publikáció elfogadásáról szóló értesítést is csatolni kell) és egyéb értékelhető tudományos eredményt (a kiegészítő információk terjedelme nem haladhatja meg az 5 oldalt) – pdf formátumban

A pályázati anyagok elektronikus benyújtásának lezárási határideje

2021. szeptember 30. 16:00 óra.

Kérjük, amennyiben a felhívás feltételrendszerének értelmezéséhez segítséget, állásfoglalást igényel,
kérdéseit a palyazat@tki-office.hu e-mail címre legyen szíves megküldeni.

4. A pályázat érvényességének vizsgálata, formai befogadása

A benyújtott pályázatokat a TKI ellenőrzi.

A formai vizsgálat szempontjai:

 • valamennyi kötelezően benyújtandó dokumentum megléte a megfelelő űrlapon, a kívánt formátumban,
 • a pályázati űrlapok és a mellékletek előírásszerű kitöltöttsége,
 • a pályázó személynek a pályázat benyújtására való jogosultsága,
 • a pályázati eljárásból való kizárás fennállásának vizsgálata.

A pályázati kiírásnak megfelelő formában benyújtott pályázatok befogadásáról a TKI a pályázót tájékoztatja, vagy pedig formai kifogás miatt, szakmai értékelés nélkül elutasítja a pályázatot.

Formai kifogás miatt elutasításra kerül a pályázat, ha (1) a pályázó személye nem felel meg a kiírás feltételeinek, (2) a befogadó intézmény nem felel meg a kiírás feltételeinek, (3) a kiírásban előírt dokumentumok határidő után érkeznek be, (4) a pályázó a döntés tartalmát érdemben befolyásoló, valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott. Az elutasítás okát a TKI-nak meg kell jelölnie.

Ha a pályázó a befogadott pályázatot hibásan vagy hiányosan nyújtotta be, a Támogatott Kutatócsoportok Irodája hiánypótlásra szólítja fel a pályázót. Az adott hiánypótlásban jelzett hiba vagy hiányosság pótlására egy alkalommal van lehetőség, amelyre az értesítés kézhezvételét követő 15 munkanap áll a pályázó rendelkezésére. Ha a pályázó a hiánypótlást hibásan, hiányosan nyújtja be, vagy a hiányosságokat határidőn belül nem pótolja, a pályázat további vizsgálat és szakmai értékelés nélkül elutasításra kerül.

A pályázó a Támogatott Kutatócsoportok Irodájánál kifogást nyújthat be, ha a pályázat lebonyolítására, a pályázatának elutasítására, a döntés meghozatalára vonatkozó eljárás véleménye szerint a jelen pályázati felhívásban foglaltakkal ellentétes. A kifogás benyújtására a kifogásolt intézkedésről vagy a mulasztásról szóló döntés kézbesítésétől számított 10 napon belül, egy alkalommal, az indokok megjelölésével, írásban van lehetőség.

A kifogásban meg kell jelölni azokat az indokokat, a felhívásban foglalt feltételeket, melyekre tekintettel kéri a döntés felülvizsgálatát. A kifogást, a kifogásolt intézkedésről vagy mulasztásról szóló döntés kézbesítésétől számított 10 napon belül elektronikusan lehet benyújtani a palyazat@tki-office.hu e-mail címre.

Az indoklást és pontos hivatkozást nem tartalmazó kifogás érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül. A kifogás elbírálása során kizárólag a kifogásban vitatottak vizsgálatára kerül sor. A kifogás elbírálásáról az ELKH Titkárság elnöke dönt. A kifogás a beérkezésétől számított 15 napon belül kerül elbírálásra.

5. A pályázat tartalmi elbírálásának kritériumai

5.1. A pályázat elbírálásának menete

A formailag érvényes pályázatokról az ELKH Titkárság elnöke által felkért két-két tudományterületileg illetékes szakértő anonim bírálatot készít. Abban az esetben, ha az értékelés ellentmond egymásnak, harmadik bírálót kell felkérni. A bírálók szövegesen értékelik, és megadott szempontok szerint pontozzák, illetve minősítik (támogatásra javasolt és nem javasolt) a beadott pályázatokat. A szöveges értékelésben a bírálónak egyértelműen nyilatkoznia kell arról, hogy támogatásra javasolja-e a pályázatot, és reálisnak tartja-e a kért éves működési összeget. Ha a kért összeg a bíráló szerint nem reális, javaslatot tehet az összeg csökkentésére.

A bírálati eredményeket a TKI összesíti. Ezt követően az ELKH Titkárság Elnöksége – a formai előszűrést és tématerületenkénti csoportosítást követően, az anonim bírálatok szöveges értékeléseit, valamint a pontszámok átlagát figyelembe véve – egyenként értékeli a pályázatokat, szöveges indoklással és pontszámmal is, majd tudományterületenként javaslatot tesz a támogatandó pályázatokra és azok sorrendjére. Az ELKH Titkárság Elnöksége a pályázatok rangsorolásakor a támogatandó minősítést kapott pályázatok közül előnyben részesíti a pályázati kiírás 1. pontjában meghatározott kiemelt prioritású témákban benyújtott pályázatokat, azokra további 1-től 10-ig terjedő pontot adhat. A Tudományos Tanács véleményezi a támogatásra javasolt rangsort, melynek ismeretében az ELKH Titkárság Irányító Testülete dönt a támogatandó pályázatokról.

5.2. A pályázatok értékelésének szempontjai

Pontozásos értékelés (maximum 50 pont)

 1. A) A téma tudományos relevanciája, újdonsága, megvalósíthatósága, nemzetközi beágyazottsága. A pályázatban tervezett kutatás viszonyulása az ELKH kutatóközpontokban és kutatóintézetekben folyó kutatásokhoz (a kutatási hálózatban hiányzó, annak kutatási profilját kiegészítő, vagy a kutatási eredményeket hasznosító, gyakorlati alkalmazás irányában továbbfejlesztő, illetve a hazai kutatásban újdonságot jelentő téma) (max. 20 pont).
 2. B) A pályázó és a megnevezett csoporttagok utolsó 4 éves tudományos teljesítményének értékelése (2017–2020) (max. 15 pont).
 3. C) A pályázó pályázati tevékenysége az elmúlt 4 évben (2017–2020) (max. 5 pont).
 4. D) A kutatás hasznosíthatósága, fejlesztési lehetőségei / a kutatások relevanciája a jelen társadalmi viszonyok között / a kutatások hozzájárulása a nemzeti kulturális örökség méltó megőrzéséhez a tudományos feldolgozás által (a három megközelítés közül az adott pályázatra vonatkozót kell figyelembe venni (max. 10 pont).

Szöveges értékelés

 1. E) A pályázat kutatási koncepciójának, valamint a pályázó korábbi (a pályázat benyújtásáig teljesített) munkájának átfogó szöveges értékelése, továbbá a pontozásos értékelés indoklása (2000–3000 karakter terjedelemben).

Nyilatkozatok

 1. F) Arról, hogy a bíráló támogatandónak vagy elutasítandónak tartja a pályázatot (igen/nem).
 2. G) Arról, hogy a bíráló reálisnak tartja-e az éves költségtervet (amennyiben nem, de a pályázat egyébként támogatásra méltó, a bíráló javaslatot tesz az általa reálisnak tartott összegre a felvázolt kutatási program megvalósításához). Nemleges nyilatkozat esetén indoklást kell megadni.

5.3. Az elbírálás határideje, eredményhirdetés

A nyertes pályázatokról szóló döntés meghozatalának határideje 2022. április 30.

A pályázat eredményéről a TKI levélben értesíti a pályázókat a döntést követő 15 munkanapon belül, és ezzel egyidejűleg az ELKH Titkárság az ELKH honlapján közzéteszi a nyertes pályázók nevét, pályázatuk témáját és az elnyert összeget.

6. A pályázott időszak és összeg

A nyertes pályázatok megvalósítása 2022. július 1-jétől 2027. június 30-ig tart.

Az igényelhető legalacsonyabb összeg évi 25 millió Ft (huszonötmillió forint), a legmagasabb összeg évi 65 millió Ft (hatvanötmillió forint).

Figyelembe vehető kiadások: a foglalkoztatás költségei, melynek tételeit a pályázati kiírás A9 dokumentuma tartalmazza, valamint dologi kiadások. A benyújtott pályázatban a dologi kiadásokat kötelező megtervezni.

7. A kutatócsoportok megalakulása és működése

A nyertes kutatócsoportok a TKI szervezeti és működési szabályzata, valamint az ELKH Titkárság és a befogadó intézmények által megkötött keretmegállapodás alapján a TKI szervezeti keretében működnek.

A TKI a kutatócsoport tagjait 2022. július 1-jétől alkalmazza. A kutatócsoportok vezetői a pályázott időszakban a befogadó intézményekkel is munkavégzésre irányuló, vagy egészségügyi szolgálati jogviszonyban állnak. A foglalkoztatási szerződések megkötéséhez szükséges információkat a TKI bocsátja rendelkezésre.

A kutatócsoportok kötelesek munkájukról évente beszámolót készíteni. Az éves szakmai beszámoló benyújtásának határidejét és feltételeit az ELKH Titkárság elnöke évente közzéteszi. A szakmai beszámoló elkészítéséért és benyújtásáért a pályázó (kutatócsoport-vezető) a felelős.

Amennyiben a pályázó a hasznosulásorientált, illetve gyakorlati megoldásokat kínáló kiemelt prioritású témák tárgykörében nyert, akkor az éves beszámolókban külön, jól elkülönített fejezetben be kell számolnia a gyakorlatorientált téma – pályázatban megadott – éves ütemezése szerinti előrehaladásáról:

 • Milyen konkrét, gyakorlatban hasznosítható eredmények születtek a beszámolási időszakban, illetve időarányosan hol tart a gyakorlati hasznosulásra számot tartó kutatás a tervezett ütemtervhez képest?
 • Milyen konkrét eredményeket ért el a beszámolási időszakban, és azok hogyan járulnak hozzá a megadott kiemelt prioritású célkitűzések eléréséhez?

A kutatócsoportok tudományos eredményességének és teljesítményének értékelését az ELKH Titkárság megszervezi. A kutatócsoport teljesítményébe a kutatócsoport-vezetőnek és a kutatócsoport tagjainak azon publikációi számíthatók be, amelyekben – legalább a szerzők egyikénél – a kutatócsoportot jelölték meg munkahelyként, vagy ahol szerepel, hogy az adott munka a kutatócsoport részvételével/támogatásával készült. Ez a követelmény vonatkozik az alkalmazásban nem álló együttműködők publikációinak beszámítására is.

Amennyiben az értékelők úgy látják, hogy a fenti szempontok alapján nem sikeres a kutatócsoport működése, vagy nem teljesülnek a beadott hasznosulásorientált pályázat vállalásai, abban az esetben javaslatot tehetnek az ELKH Titkárság Irányító Testületének a kutatócsoport megszüntetésére.

8. A pályázati eljárás során a személyes adatkezelés célja, jogalapja

A pályázó által megadott személyes adatokat a pályázati eljárás lefolytatása céljából a TKI és az ELKH Titkárság kezeli.

A kezelt személyes adatokat a TKI, valamint az ELKH Titkárság szervezeti és működési szabályzatai szerint hatáskörrel rendelkező szervezeti egységek, testületek, és a pályázat elbírálásában résztvevő felkért bírálók jogszabályban meghatározott közfeladat teljesítéséhez megismerhetik.

A nyertes pályázók személyes adatait a TKI a foglalkoztatási szerződések megkötése céljából kezeli.

A személyes adatkezelés jogalapja a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelet 6. cikk (1) bekezdés e) pontja alapján közfeladat ellátása.

A pályázó a személyes adataiban bekövetkezett változásokat a palyazat@tki-office.hu e-mail címen jelezheti.

Az ELKH Titkárság adatkezelési tájékoztatója a www.elkh.org weboldal alján, az „Adatkezelési és adatvédelmi tájékoztató”-ra kattintva érhető el.

A pályázattal kapcsolatos kérdésekben a Támogatott Kutatócsoportok Irodája (palyazat@tki-office.hu) nyújt további tájékoztatást.

Budapest, 2021. július 15.

Maróth Miklós

az ELKH Titkárság elnöke

 

Mellékletek: