Az ELKH Titkárság alapelvei

Az ELHK Titkárság alapvető célja az általa fenntartott kutatóhelyek egységes és hatékony működésének kialakítása és stratégiai irányítása. Az ELKH Titkárság fenntartói feladatait az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.), a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: KFI tv.), valamint a szervezet Alapító Okirata, és az ezek alapján készített szervezeti és működési szabályzat szabályozza.

Az ELKH működésének minden területén, különösen a kutatási programok végrehajtása során az alábbi alapelveket tekinti irányadónak minden, a Kutatási hálózat részvételével megvalósuló hazai és határon túli tevékenysége vonatkozásában:

 • Elkötelezett a tudományos szabadság iránt és a tudományra közjóként tekint, amely elengedhetetlen az emberiség ismereteinek bővítése és az emberi fejlődés érdekében.
 • Kutatási munkáját és publikációs tevékenységét a tudomány szolgálatában, politikai befolyástól mentesen, elfogulatlanul végzi.
 • Előmozdítja a hazai, illetve a nemzetközi tudás- és technológiatranszfert, felelősséget vállal a tudomány szerepéért a biológiai rendszerek fenntartásában, az emberiség és a társadalom védelmében, az állatjólét megóvásában; hozzájárul a tudomány és a technológia etikus alkalmazásához; kizárólag békés kutatásokat támogat.
 • Figyelembe veszi a tudományterületi sajátosságokat, legyen szó az egyes kutatási témák nemzetközi beágyazottságáról, vagy a magyar tudomány számára nélkülözhetetlen, nemzeti jelentőségükből adódó kiemelésükről.
 • Az emberi egészség, méltóság és biztonság mindenkori megóvása mellett támogatja a felelős és etikus kutatói magatartást, megköveteli a precizitást, az elszámoltathatóságot, az objektivitást, az átláthatóságot és az igazságosságot.
 • Minden tudományos szinten ösztönzi a tehetséges kutatókat; átfogó struktúrákon keresztül támogatja a fiatal kutatókat; diverzifikált képzési rendszerek, életpályák biztosításával, valamint stabil finanszírozással ösztönzi a folyamatos szakmai kapacitásfejlesztést és a kor – tudományos tartalomra, kiválóságra, minőségre és kreativitásra érzékeny – követelményeinek megfelelő, sokoldalú kutatói profilok kialakítását.
 • A tudományos szabadság iránti missziójából következő teljesítményértékelést alkalmaz, amely az objektivitást szem előtt tartó és kizárólag szakmai – a tudománymetrián alapuló – szempontrendszerével egyaránt kifejezi a tudomány önállóságát és értékelvűségét, valamint a tudományos minőség és kiválóság iránti gyakorlati elkötelezettségét.
 • Elkötelezi magát a kutatók számára a kutatási programok hatékony végrehajtásához szükséges erőforrások és a kutatásbarát környezet biztosítása mellett; fejleszti és biztosítja a tudományos munkához nélkülözhetetlen eszközöket és infrastruktúrát.
 • Minden szinten ösztönzi a hatékony tudományszervezés és a legjobb vezetői gyakorlatok megvalósítását.
 • Tekintettel van a média tudományos információk átadásában játszott szerepére és küzd a félretájékoztatás ellen, elvárja a szigorú tényellenőrzést, valamint a többszempontú, elfogulatlan elemzést a publikációkban.
 • A tudományos közösség és a társadalom közötti párbeszéd által erősíti a tudományos kultúrát és a tudomány társadalmi támogatottságát.
 • Az Európai Kutatási Tér megvalósításával összhangban támogatja a nyílt tudomány elvén alapuló tudománypolitikát és bátorítja a kutatói tevékenységet folytató szereplőket, hogy eredményeiket megosszák a társadalommal.