Pályázati kiírás a 2021. évi ELKH Díj elnyerésére

Az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Titkársága (a továbbiakban: ELKH Titkárság) Irányító Testülete 2021. május 5-én megalapította az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Díjat (a továbbiakban: Díj), amelynek adományozása biztosítja az ELKH nemzetközi és hazai elismertségének további növelését, valamint megőrzi Eötvös Loránd nevét is.

Az adományozás célja

A Díj célja elsősorban az ELKH Titkárság irányítása alá tartozó központi költségvetési szervként vagy gazdasági társaságként működő kutatóközpontokban, önálló kutatóintézetekben és az egyetemi támogatott kutatócsoportokban dolgozó hazai és külföldi kutatók szakmai munkájának – életkortól független – erkölcsi és anyagi elismerése.

Kivételesen jelentős szakmai teljesítmény esetén a Díj olyan hazai vagy külföldi kutatónak is odaítélhető, aki munkáját nem az ELKH Titkárság irányítása alá tartozó kutatóhelyen – hanem például az ELKH Titkársággal együttműködésben álló felsőoktatási intézményben vagy egyéb kutatóhelyeken – végzi, illetve az ELKH-hoz más módon kapcsolódik. Az ELKH Titkárság irányításán kívüli intézményekben dolgozó kutató esetében a Díjra az ELKH elnöke, a Tudományos Tanács és az Irányító Testület tagjai javasolhatnak személyeket.

Az adományozás elvei

A Díj elnyerése olyan magyar és nemzetközi megbecsülésnek örvendő, kiemelkedő szakmai életutat, teljesítményt, kiváló kutatási eredményt, szabadalmat stb. feltételez, amelyek tudományos értéke az elismerést ténylegesen indokolja. A Díj odaítélési folyamatában kiemelt szerepet játszik minden olyan egyéni munkával vagy kutatócsoportban elért eredmény, amelyet a témában közzétett legfontosabb publikációk alátámasztanak. A Díjat évente 1 fő kaphatja meg, és az elnyerését követő öt évig ismételten ugyanannak a személynek nem ítélhető oda.

Az adományozás közzététele, benyújtásának rendje

 1. Kutatóközpont és önálló kutatóintézet Díjra felterjesztett kutatója esetében a jelölési dokumentumokat – 1-3. melléklet, a jelölt szakmai önéletrajza (aláírt pdf formátumban), hozzájáruló nyilatkozata a személyes adatainak kezeléséhez (aláírt pdf formátumban), valamint a jogviszony igazolása (aláírt pdf formátumban) – a kutatóhely vezetőjének, a támogatott kutatócsoport kutatója esetén pedig a kutatócsoport vezetőjének kell továbbítani úgy, hogy a benyújtó a kiírásban szereplő módon és a megjelölt időpontig megküldhesse a dokumentációt az ELKH Hálózatfejlesztési Főosztályának (a továbbiakban: Hálózatfejlesztési Főosztály);
 2. Nem az ELKH Titkárság irányítása alá tartozó belföldi vagy külföldi kutatóhelyek, valamint felsőoktatási intézmények Díjra felterjesztett kutatója esetében az ELKH elnöke, a Tudományos Tanács vagy az Irányító Testület tagja az ajánlást és a hozzájáruló nyilatkozatot (1. és 2. mellékletek) a kiírásban szereplő módon és a megjelölt időpontig közvetlenül küldi meg a Hálózatfejlesztési Főosztálynak.

A pályázat formai követelményei

A jelöléshez kapcsolódóan benyújtandó dokumentumok szerkeszthető formában letölthetők az ELKH honlapjáról (www.elkh.org), ezek az alábbiak:

 1. a jelölt kitöltött adatlapja, és az egyéni vagy kutatócsoportban végzett munkával elért eredményének (kiemelkedő szakmai életút, teljesítmény, kiváló kutatási eredmény, szabadalom stb.) méltatása, aláírt pdf formátumban és szerkeszthető Word-dokumentum formában is (1. melléklet);
 2. a jelölt hozzájáruló nyilatkozata a személyes adatainak kezeléséhez (2. melléklet)
 3. a kutatóhely vezetőjének/támogatott kutatócsoport vezetőjének nyilatkozata (3. melléklet);

A javaslatok elbírálása

A beérkezett ajánlásokat Díjbizottság bírálja el. A Díjbizottság értékelő véleménye alapján az ELKH Titkárság Irányító Testülete dönt a díjazott személyéről.

Határidő

A jelölésre vonatkozó dokumentáció 2021. július 5-én 17.00 óráig nyújtható be elektronikusan a Hálózatfejlesztési Főosztály (halozatfejlesztes@elkh.org) részére.

A Díj mértéke és átadása

Elnökségi döntés alapján a Díjjal pénzjutalom – bruttó 3 000 000 Ft, azaz bruttó hárommillió forint – jár. Az ünnepélyes díjátadásra 2021 novemberében kerül sor.

A Díjat elnyert jelöltet a Hálózatfejlesztési Főosztály névre szólóan értesíti. A díjazott nevét és munkásságának méltatását az ELKH Titkárság és a díjazott kutatót foglalkoztató kutatóhely a honlapján teszi közzé.

A Díj elnyerésének kizáró okai

Érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerülnek a pályázati felhívásban megjelölt határidő után benyújtott, illetve a pályázati kiírásnak egyéb okból meg nem felelő, hiánypótlásra nem alkalmas pályázatok. Az elutasítás okát meg kell jelölni és indokolni kell.

Nem nyerheti el a Díjat az, aki:

 1. a döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott vagy ilyen nyilatkozatot tesz;
 2. a jelen pályázati kiírásban meghatározott nyilatkozatokat nem teszi meg, a szükséges dokumentumokat nem nyújtja be, vagy a megtett nyilatkozatát visszavonja.

Jogorvoslat

A jelölés tartalmi elutasítása esetén jogorvoslatnak helye nincs.

A jelöléssel kapcsolatos kérdésekben a Hálózatfejlesztési Főosztály nyújt további tájékoztatást.

Budapest, 2021. május 14.

Maróth Miklós                                                                                                                                                                                                   elnök

Mellékletek:

  1. Adatlap az ELKH Díj odaítéléséhez
  2. Hozzájáruló nyilatkozat a személyes adatok kezeléséhez
  3. A kutatóhely vezetőjének/a támogatott kutatócsoport vezetőjének nyilatkozata