1052 Budapest, Piarista utca 4. | +36 30 160 3976, +36 30 155 9978|fotitkar[kukac]elkh.org

Elkészült Magyarország Nemzeti Atlaszának „Társadalom” című új kötete

 

Bemutatták Magyarország Nemzeti Atlasza (MNA) „Társadalom”, illetve angol nyelvű „Society” című új nyomtatott köteteit és azok interaktív, digitális változatát (e-MNA) 2021. szeptember 16-án. A kiadó és a munkálatok koordinátora ezúttal is az ELKH Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont (CSFK) Földrajztudományi Intézete, melynek munkáját stratégiai partnerként – alapvetően az adatszolgáltatással – a Központi Statisztikai Hivatal segítette.

A szerkesztők az atlaszsorozat előző, 2018-ban megjelent „Természeti környezet” című kötetéhez hasonlóan alapelvként – országunk jelenlegi területén túl, az adatforrások függvényében – továbbra is hazánkra, a Kárpát-medencére és annak szomszédságára vonatkozóan alakították az atlasz tartalmát. Az alkotók a társadalom szerkezetének, a társadalmi folyamatoknak a jelen állapotát és múltbeli gyökereit főként 13 országra, több mint 39 ezer településre vonatkozóan mutatják be, alapvetően térképek segítségével.

Az MNA ezen kötetének megalkotásában – túlnyomórészt hazai egyetemeken, kutatóintézetekben, kormányzati szerveknél dolgozó – 5 kötet- és 13 fejezetszerkesztő, 42 fejezet- és 85 térképszerző vett részt, akik 196 oldalon, 12 fejezetre tagolva, 377 térkép, ábra, táblázat és 73 fénykép segítségével mutatták be hazánk társadalmát.

A kötet fejezetei három nagy – népességgel, településekkel és életkörülményekkel, életminőséggel kapcsolatos – tématerületbe sorolhatók. A látványos, különböző méretű tematikus térképeket lapozgatva a népességgel kapcsolatban olyan témakörök területi sajátosságairól tájékozódhatunk, mint például a termékenység, a házasságon kívüli élveszületések, a születéskor várható élettartam, a daganatos halálozások, az öngyilkosság, a külföldiek és külföldön születettek, a belföldi vándormozgalom, a külföldre ingázás, az elöregedés, a házasság, a válás, az együttélés, az etnikai-nyelvi és vallási megoszlás, az iskolai végzettség, a gazdasági aktivitás, a munkanélküliség, a közfoglalkoztatottak, illetve a személyi jövedelem. A települések témaköre főként a településhálózattal, a városok típusaival, dinamikájával, szerkezetével, a kreatív városokkal, Budapesttel és agglomerációjával, illetve a falvak típusaival, dinamikájával, a szórványokkal és tanyákkal foglalkozik. Az életminőséggel kapcsolatos tématerület részeként többek között a fekvőbeteg-szakellátás, a Covid-19, a szociális segélyben, rokkantsági ellátásban részesülők, az angoltudás, az internet-előfizetés, a lakások jellemzői és átlagára, a betöltetlen háziorvosi szolgálatok, a kórházak és gimnáziumok elérhetősége, továbbá a közúti balesetek és a bűnözés területi sajátosságait ismerhetjük meg.

A Magyar Tudományos Akadémia székházában rendezett ünnepélyes bemutatón Maróth Miklós, az ELKH elnöke a kötet jelentőségét méltatva elmondta: „Az MNA Társadalom kötet tartalmazza a Kárpát-medencéről, és azon belül a mai Magyarországról rendelkezésre álló, grafikusan ábrázolható ismeretek jelentős részét. Fontos kordokumentum, amely a rendkívül széles körű és sokrétű tudást érdekes formában tartalmazza, így azt nemcsak a földrajztudósok, hanem a történészek, a gazdasági szakemberek, a diákok és más érdeklődők nagy haszonnal forgathatják.”

„A KSH-nál mindent megtettünk, hogy a kötetben megjelenítésre tervezett területekhez, időszakokhoz és tematikákhoz kapcsolódóan az összes fellelhető statisztikát a szerkesztők rendelkezésére bocsáthassuk, és ez sokszor nem kis kihívás elé állította szakembereinket. A statisztika és a térképészet eszközeinek összekapcsolása révén óriási hozzáadott érték állt elő, amely a demográfiai és a társadalmi folyamatok térbeli változatosságának bemutatásán keresztül hozzájárul e folyamatok mélyebb megismeréséhez és a jelenségek közötti kapcsolatok jobb megértéséhez” – emelte ki köszöntőjében Vukovich Gabriella, a kötet kiadásában stratégiai partnerként közreműködő KSH elnöke.

A „Társadalom” kötethez kapcsolódó, nemzetközi szinten is innovációnak számító újdonság, hogy tartalma a www.emna.hu honlapon interaktív térképek formájában is, díjmentesen elérhető (e-MNA). Az egyidejűleg magyar és angol nyelven megjelenő online változat biztosítja a naprakész tájékoztatást és a kapcsolattartást a széles társadalmi rétegekkel. A kettős cél elérését a legfrissebb adatok megjelenítése, valamint az interaktív funkciók felkínálása teszi lehetővé. Ez utóbbival megszűnik a hagyományos papíralapú atlasz statikus jellege, formai kötöttsége és egyirányú adatközlő műfaja. Itt a térképolvasó (felhasználó) már „kezébe kapja” a térbeli adatok egyéni szempontok szerinti lekérdezését (például tartalmi, fogalmi keresés, földrajzi névmutató, az ismertebb statisztikai módszerek szerinti szabad kategóriák generálása, mennyiségi, minőségi kategóriák szűrése, diagramok kirajzoltatása, egyedileg testre szabható jelkulcs, az időbeli változások interaktív megjelenítése).

„Az, hogy a kor követelményeinek megfelelően kialakított digitális kötet interaktív lekérdezésekre és az egyéni igényekhez igazodó adatmegjelenítésre is képes, új dimenziókat nyithat az összefüggések feltárásában” – mondta Kiss László, a CSFK főigazgatója.

A „non-stop e-MNA” mind a köz-, mind a felsőfokú oktatásban az egyik legkorszerűbb tudástranszfer-technológiát is jelenti. Nemzeti geoinformatikai, honismereti adatbázisként a széles társadalmi rétegek számára – országunk és a Kárpát-medence vonatkozásában – olyan naprakész információt kíván nyújtani szórakoztató módon, amely hozzájárul az egész életen át tartó tanuláshoz is. A tudományos tartalom mellett az online e-MNA helyet biztosít a nemzeti jelentőségű közösségi információk, helytörténeti adatok, emlékek gyűjtésének és térbeli megjelenítésének is.

Az MNA korábbi kötetéhez hasonlóan a Kiadó (CSFK) most is háromezer magyar nyelvű kötetet ajánlott fel és juttat el az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi) közvetítésével a Kárpát-medencei (a határainkon inneni és túli) magyar nyelvű közép- és felsőfokú képzést folytató intézmények számára. Az angol nyelvű kötetek felét a Kiadó a kormányzati munka támogatására, a Külgazdasági és Külügyminisztériumnak ajánlotta fel. A jelenlegi kötet (a legutóbb, 2018-ban megjelenthez hasonlóan) a bemutató napjától az MNA honlapján (www.nemzetiatlasz.hu) lesz elérhető, ahonnan bárki díjmentesen letöltheti. Azok, akik – a kötet nagy mérete és súlya ellenére – hagyományos könyv formájában saját példányt szeretnének vásárolni, viszonylag szerény összegért hozzájuthatnak a nagyobb könyvesboltokban és a Kiadónál is.

Az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Titkársága által támogatott kötet megvalósításához Magyarország Kormánya 445,4 millió forinttal járult hozzá, emellett az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM), valamint az MTA is támogatta a kiadvány megjelenését.

Bővül és fejlődik az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat

Több mint a duplájára, közel 50 milliárd forintra emelkedett a kutatóhálózat költségvetési támogatása, átlagosan 30 százalékkal növekedtek a kutatói bérek, átláthatóbbá vált a forráselosztás, amelyet az intézmények kutatási teljesítménye is befolyásol, ezzel ösztönözve a kutatás eredményességét – többek között ezt érte el az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat működésének két éve alatt. A nemzetközi kapcsolatok szélesítése és erősítése mellett a kutatók teljes körű innovációmenedzsment-támogatására irányuló új rendszer kialakítása is folyamatban van. A hálózat a jövőben új területekkel és intézményekkel is bővülhet.

Kétéves az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat (ELKH). Az ELKH Titkárságot az Országgyűlés 2019. augusztus 1-jei hatállyal alapította meg az államilag finanszírozott kutatóhálózat irányítására és működtetésére, amelynek élén a 13 tagú Irányító Testület (IT) áll. Az IT hat tagját a Magyar Tudományos Akadémia elnöke, hat tagját az innovációs és technológiai miniszter jelöli, elnökére közösen tesznek javaslatot, mindannyiukat a miniszterelnök nevezi ki. Az IT tagjainak nagy többsége akadémikus, az MTA tagja.

„A megalapításunk óta eltelt két évben számos területen értünk el előremutató eredményeket, például a kutatóhálózat fejlesztése, a kutatói bérek rendezése, a finanszírozás jelentős bővítése és a forráselosztás háromosztatú struktúrájának kialakítása terén. Mindezek a hatékonyságot és az átláthatóságot növelik” – hangsúlyozta az évforduló kapcsán Maróth Miklós, az ELKH elnöke. Hozzátette: „Az, hogy a kutatóhálózat számára dedikált külön szakmai szervezet és vezetés jött létre, lehetővé teszi a célzott, hatékony és gyors döntéshozatalt, és az intézmények szakmai támogatása is megerősödött.”

Az ELKH küldetése, hogy megőrizze a kutatás szabadságát és biztosítsa a kutatóhálózat hatékonyabb és eredményesebb működését, elősegítse az alap- és az alkalmazott kutatások színvonalának emelését a kiválósági szempontok figyelembevételével. A szervezet egyik legfontosabb eredménye a kutatóhálózatnak jutó források növelése: az ELKH költségvetési támogatása ma már a korábbi összeg több mint duplája, évi közel 50 milliárd forint. A megnövelt támogatás lehetővé tette a kutatási infrastruktúra fejlesztésének elindítását, a kutatási források biztosítását, valamint az elmaradt kutatói bérrendezés megkezdését: átlagosan 30 százalékkal sikerült emelni a hálózat munkavállalóinak fizetését. Ehhez szükség volt arra is, hogy a korábbi közalkalmazotti jogviszonyt a Munka Törvénykönyvén alapuló munkaszerződések váltsák fel: az új jogállás nagyobb szabadságot és rugalmasabb feltételrendszert teremtett az intézmények számára a bérek meghatározásában, és jelentősen csökkentette a rájuk háruló adminisztrációs terheket.

Az ELKH az eddigi statikus, bázisalapú finanszírozási rendszer helyett új, hárompillérű finanszírozási modellt vezetett be, amelyben a kutatásra szánt források elosztásánál figyelembe veszik az egyes intézmények elmúlt három évben elért fő tudománymetriai és egyéb mérhető tudományos teljesítményét is. Így a források elosztása ellenőrizhető, objektív adatokra épül, és ezzel a folyamat átláthatóbbá vált.  Az új rendszer célja a tudományos kiválóság ösztönzése, ami hozzájárul a kutatóhálózat versenyképességének növeléséhez a nemzetközi színtéren is.

A tudományos versenyképesség javítása, a külső kutatásfinanszírozási lehetőségek eredményesebb kihasználása és a kutatóhálózatban meglévő szellemitulajdon-portfólió hatékonyabb kiaknázása érdekében az ELKH megkezdte egy új belső innovációs rendszer kialakítását is. A kutatók teljes körű innovációmenedzsment-támogatására egy kétszintű tanácsadó hálózat épül, amely hatékonyan képes segíteni az intézményeket és a kutatókat a pályázati és egyéb külső források bevonásában, illetve a létrejövő kutatási eredményekhez kapcsolódó iparjogvédelmi oltalmazási és hasznosítási kérdésekben.

Az elmúlt időszakban az ELKH négy nagy nemzetközi szervezethez csatlakozott. Ezek közül a legjelentősebb a kutatást finanszírozó, illetve a kutatást végző szervezeteket összefogó Science Europe. Szintén fontos a természet- és a társadalomtudományokat egyesítő International Science Councilben betöltött tagság. Ezenkívül együttműködési keretmegállapodást írtak alá a franciaországi Nemzeti Tudományos Kutatóközponttal (CNRS) a tudományos együttműködés erősítése és továbbfejlesztése érdekében.

„Az infrastruktúra fejlesztésével, a kutatási körülmények javításával és a bérek növelésével azt kívánjuk elérni, hogy kutatóinknak megérje itthon maradni, itt kutatni, sőt a külföldön dolgozóknak hazatérni. Ennek érdekében meg kell állítanunk az agyelszívást, ami csak a bérrendezés folytatásával lehetséges, ehhez azonban a költségvetési támogatás emelésére lenne majd szükség” – hangsúlyozta az ELKH elnöke. „A hatékonyság növelésének egyik alapja, hogy minden tudományterületen meg tudjuk határozni azokat a részterületeket, amelyeken világszínvonalú eredményeket tudunk elérni, miközben figyelembe vesszük azt is, hogy mire van szüksége a magyar társadalomnak és gazdaságnak. Az intézményvezetőkkel együttműködésben most zajlik e területek meghatározása. Emellett folyamatban van olyan új, jelenleg még lefedetlen kutatási területek beazonosítása is, amelyeken az országban jelenlévő képességekre építve jelentőset tudnánk alkotni. Terveink között szerepel, hogy ilyen irányban is kibővítsük a kutatóhálózat tevékenységét” – tette hozzá Maróth Miklós.

Új támogatott kutatócsoportok létrehozására hirdet pályázatot az ELKH Titkárság és a TKI – öt éven át kaphat több tízmilliós támogatást akár 80 új kutatócsoport

A kutatóhálózaton kívüli, egyetemi, közintézményi, közgyűjteményi kutatások erősítése, a tudományos műhelyek kialakításának támogatása, a kutatói és oktatói utánpótlás elősegítése, az innovatív és a közvetlen társadalmi hasznot hozó kutatások elősegítése érdekében írt ki nyílt pályázatot 70–80 új kutatócsoport létrehozására az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat (ELKH) Titkársága és a Támogatott Kutatócsoportok Irodája (TKI).  A kutatócsoportok öt éven át évi 25–65 millió támogatást kaphatnak, a pályázatokat 2021. szeptember 30-áig lehet benyújtani.

– „Egy év múlva, 2022. június 30-án jár le az öt évvel ezelőtt támogatást nyert 81 kutatócsoport pályázati időszaka, ezért időszerű a pályázat meghirdetése” – hangsúlyozta Maróth Miklós. Az ELKH elnöke kiemelte: – „A program fő célkitűzése az alapkutatási kiválósági szempontokat szem előtt tartó projektek támogatása. Ugyanakkor hangsúlyt kívánunk helyezni az ELKH stratégiai célkitűzéseinek megfelelő, az innovációt vagy egyéb társadalmi hasznot eredményező kutatásokra, amelyek nemzetközi viszonylatban vagy a magyar tudományos életben újdonságnak számítanak. E program révén az ELKH tovább tudja erősíteni az együttműködését a felsőoktatási intézményekkel, és hozzájárul a kutatói és az oktatói utánpótlás biztosításához.”

A nyílt pályázatot felsőoktatási intézményben, közgyűjteményben, illetve egyéb, nem ELKH kutatóhelyen működő, ELKH által támogatott kutatócsoport létrehozására lehet benyújtani.

Pályázni a kutatócsoport vezetője jogosult, aki az MTA rendes, illetve levelező tagja vagy az MTA doktora, a tudomány doktora tudományos címmel rendelkezik, és a támogatási időszakban hazai felsőoktatási intézménnyel, kutatási tevékenységet végző közgyűjteménnyel vagy nem ELKH kutatóhellyel, illetve ezzel együttműködő gazdasági szervezettel munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll.

Az ELKH a kutatóközpontokon és kutatóintézeteken felül jelenleg több mint száz, egyetemeken, illetve egyéb közintézményekben működő önálló kutatócsoportot támogat. A csoportok működését adminisztrációs szempontból a TKI segíti. A csoportok kutatásai hozzájárulnak például a biodiverzitás megóvásához vagy az egészségünkhöz köthető fejlesztésekhez. Más kutatások a Balaton vízgazdálkodási kérdéseivel vagy új kompozitanyagok fejlesztésével foglalkoznak. Számos csoport végez a magyar történelem és nyelv területén nélkülözhetetlen kutatásokat, ezek közül a nyelvtechnológia kérdéseit, vagy az értékes tudományos eredménynek tekinthető Anjou-kori, illetve Zsigmondkori Oklevéltárak publikálását érdemes kiemelni. Ezen felül további népszerű és fontos társadalomtudományi kérdéseket vizsgálnak: példaként említhetjük az egészségkárosító magatartások társadalmi és generációs különbségeit.

Az ELKH csatlakozott a Science Europe nemzetközi szervezethez

Az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Titkársága (ELKH Titkárság) 2021. május 19-én csatlakozott a Science Europe nemzetközi szervezethez. A Science Europe egyesületet 2011-ben hozták létre tagjai közös érdekeinek előmozdítása és a tagok közötti együttműködés erősítése érdekében.

Az ELKH tagsági kérelmét a Science Europe közgyűlése hagyta jóvá. A hírről Dr. Lidia Borrell-Damián főtitkár számolt be, aki üdvözölte az ELKH tagságát, és hangsúlyozta: az ELKH csatlakozása tovább erősíti a Science Europe hálózat sokszínűségét és abbéli képességét, hogy támogassa a kiválóságot a kutatás terén Európában és világszerte.

„Nagy örömömre szolgál, hogy a magyar kutatási rendszerben központi szerepet betöltő ELKH-t a Science Europe tagjai között köszönthetem. Várjuk az ELKH-val való együttműködést, és hogy szervezetünk az ELKH szakértelmével gazdagodhasson” − mondta Marc Schiltz, a Science Europe elnöke.

A bejelentést Maróth Miklós, az ELKH elnöke is üdvözölte. – „Nagyra értékeljük a lehetőséget, hogy csatlakozhatunk a Science Europe-hoz, és tagjaival együtt hozzájárulhatunk a tudomány fejlődéséhez. Az ELKH küldetése, hogy a kiválóság szem előtt tartásával működtesse Magyarország államilag finanszírozott kutatási hálózatát. Fontos feladatunknak tartjuk az alap- és az alkalmazott kutatási eredmények hasznosulásának támogatását, amely révén a hazai, illetve globális társadalmi és környezeti kihívásokra válaszolni képes megoldások születhetnek, továbbá nagy várakozással tekintünk a kutatási programok terén kiépítendő partnerségek elé. Támogatjuk hazánk azon törekvését, hogy erősítse helyzetét az európai kutatási és innovációs rendszerben, és elkötelezettek vagyunk az ország fejlődésének előmozdítása mellett. Nagy örömömre szolgál, hogy a Science Europe-pal együttműködésben részt vehetünk az európai tudományos kutatást szolgáló legjobb feltételek és szakpolitikák kialakításában.”

A Science Europe ma 28 európai ország összesen 38 kutatásfinanszírozó és kutatást végző szervezetét képviseli. Tagjai jelentős mértékben hozzájárulnak az európai tudományos kutatásokhoz, meghatározó szerepet töltenek be az európai tudományos és kutatási politika kialakításában, és évente mintegy 23,9 milliárd eurót költenek különféle kutatási tevékenységekre.

A Science Europe széles körű érdekképviseleti és szakpolitikai tevékenységet végez számos kutatási szakpolitikai területen, többek között a határokon átnyúló együttműködések, az EU keretprogramjai – a Horizont 2020 és a Horizont Európa program –, a tudományos publikációkhoz való nyílt hozzáférés, valamint a nyílt tudomány támogatása terén.

További információk a Science Europe-ról: https://www.scienceeurope.org/

További információk a Science Europe tagszervezeteiről: https://scienceeurope.org/about-us/members/

A CNRS és az ELKH együttműködésével új távlatok nyílhatnak meg a francia–magyar tudományos és technológiai kapcsolatok előtt

Együttműködési keretmegállapodást írt alá a franciaországi Nemzeti Tudományos Kutatóközpont (CNRS) és az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat (ELKH) Titkárságának vezetősége 2021. március 29-én. A megállapodás célja a két intézmény közötti tudományos együttműködés megerősítése és továbbfejlesztése.

Közel egyéves előkészítő munka eredményeként született meg az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat és a franciaországi alapkutatási szervezet, a CNRS közötti stratégiai jelentőségű együttműködési megállapodás. A megállapodás aláírása részben virtuálisan, részben személyes jelenléttel valósult meg: Magyarország párizsi nagykövetségén a CNRS, a budapesti francia nagyköveti rezidencián pedig az ELKH képviselőinek részvételével. Francia részről Pascale Andréani nagykövet, magyar részről pedig Habsburg György nagykövet méltatta a megállapodást; az aláírók Maróth Miklós elnök (ELKH) és Alain Schuhl főigazgató (CNRS) voltak.

A tudomány képviselői egyetértettek abban, hogy a megállapodás aláírása új távlatokat nyithat a francia–magyar tudományos és technológiai együttműködések előtt, valamint tovább bővítheti a felek nemzetközi kapcsolatrendszerét is. Az ELKH és a CNRS küldetése szinte azonos: a haza fejlődésének elősegítése a tudomány eszközeivel. E cél eléréséhez, továbbá a magyar gazdaság innovációs képességének növeléséhez elengedhetetlen a sikeres nemzetközi példák átvétele.

Maróth Miklós, az ELKH elnöke az aláírási ceremónián elhangzott beszédében kiemelte: a CNRS a hálózati felépítése, stratégiai működési modellje, finanszírozási rendszere, felsőoktatási intézményekkel fenntartott együttműködési kapcsolatai, illetve a kutatási eredmények gazdasági hasznosítása területén végzett munkája alapján a nemzetközi tudományos világ egyik meghatározó referenciapontja, mely így a hazai kutatás-fejlesztés előmozdításában is iránytűként szolgálhat.

Alain Schuhl méltatta a két ország már meglévő, jó kutatási és innovációs kapcsolatait, külön kiemelve a folyamatban lévő konkrét közös kutatási témákat az ELKH érintett kutatóintézeteivel. Emellett reményét fejezte ki a kutatási együttműködések további szélesítése iránt.

Megválasztották az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat három, 2021. április 1-jei hatállyal önállóvá váló kutatóintézetének igazgatóját

Az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Irányító Testülete megválasztotta a kutatási hálózathoz tartozó három, 2021. április 1-jétől önállóvá váló kutatóintézet igazgatóját. Az Irányító Testület a döntései meghozatalakor figyelembe vette a pályázatok elbírálása céljából létrehozott eseti bizottságok jelentését is.

Az újonnan megválasztott vezetők:

Állatorvostudományi Kutatóintézet (ÁTKI): Magyar Tibor igazgató, korábbi igazgató

Magyar Tibor állatorvos, az MTA doktora, az állatorvos-tudomány kandidátusa, a Légzőszervi bakteriológia témacsoport vezetője. Fő tudományos területei: állatorvosi mikrobiológia, bakteriológia, járványtan, légzőszervi megbetegedések és sertésegészségügy.

Balatoni Limnológiai Kutatóintézet (BLKI): Erős Tibor igazgató, korábbi megbízott igazgató

Erős Tibor okleveles biológus, az MTA doktora, az intézet Hal- és Konzervációökológiai Kutatócsoportjának vezetője. Fő tudományos területei: halökológia, közösségökológia, természetvédelmi biológia, biológiai vízminősítés, monitorozás.

Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet (FI): Wesztergom Viktor igazgató, korábbi megbízott igazgató

Wesztergom Viktor okleveles geofizikus, szakközgazdász, a földtudomány kandidátusa, habilitált doktor, egyetemi magántanár. Fő tudományos területei: geofizika, Nap–Föld fizikai kapcsolatok, geomágnesség, elektromágneses mélyszerkezet-kutatás.

Az Energiatudományi Kutatóközpont is részt vesz a Lunar Gateway Hold körüli űrállomás megépítésében

Magyar műszer kerül Hold körüli pályára

Az emberiség újabb nagy lépésre szánta el magát a világűr kutatásában és hasznosításában. Évtizedünk közepén nemzetközi együttműködésben űrállomás épül Hold körüli pályán, Lunar Gateway néven.

Az Európai Űrügynökség döntése nyomán az ELKH Energiatudományi Kutatóközpont Űrkutatási Laboratóriumában fejlesztett TRITEL dózismérő lesz az űrállomás belső sugárzásmérő rendszerének egyik eleme.

A Külgazdasági és Külügyminisztérium egyrészt pénzügyi támogatást nyújtott a TRITEL rendszer fejlesztéséhez, másrészt az Európai Űrügynökség opcionális programjait megnyitva lehetővé tette a 2015-ben a szervezethez csatlakozott Magyarország számára, hogy magyar kutatóintézet induljon e pályázaton.

 

TRITEL dózismérő

Fő az űrhajósok védelme

Az űrállomás belső sugárzásmérő rendszere (IDA) az űrállomás lakó- és logisztikai moduljában (HALO) fogja mérni az űrállomás falán átjutó és abban keletkező ionizáló sugárzás dózisát és jellemzőit az idő függvényében. Tekintve, hogy az űrhajósok átlagosan évente 250-szer akkora sugárterhelésnek lesznek kitéve az űrállomás fedélzetén, mint a Föld felszínén, egészségük érdekében a sugárdózismérés kiemelten fontos szerepet játszik. A Gateway külső platformján elhelyezkedő sugárzásmonitorozó rendszer (ERSA) mérési adatait is felhasználva lehetőség nyílik arra, hogy megvizsgáljuk, mennyire hatékony védelmet nyújt az űrállomás fala az űrbéli sugárzásokkal szemben.

Amellett, hogy a TRITEL lesz hazánk hozzájárulása a Hold körüli űrállomáshoz, az Európai Űrügynökség (ESA) – meghívásos pályázat keretében – felkérte az Energiatudományi Kutatóközpontot arra, hogy az IDA központi egységét kifejlessze, és elkészítse annak prototípusát. Ez lesz az az (interfész) egység, amelyen keresztül az IDA rendszer detektorai az űrállomás tápellátó és kommunikációs rendszeréhez csatlakoznak. Az IDA központi egységének prototípusát, valamint a TRITEL dózismérő rendszert az EK által alapított űripari cég, a REMRED Kft. fogja legyártani.

Az átjáró

A Gateway harmad-negyed akkora méretű lesz, mint a több mint húsz éve a Föld körül keringő Nemzetközi Űrállomás (ISS), és nem lesz állandóan lakott, azonban fontos szerepe lesz a Hold felszínére leszálló, újabb emberes küldetésekben.

Az állomás ugyanakkor nem egy cél, hanem egy megálló a Hold jobb megismerése, illetve az emberes Mars-utazás felé vezető úton. A Hold körüli térségben gyűjtött tapasztalatokat ugyanis a jövő Mars-küldetéseiben kívánják hasznosítani, ezzel is biztosítva az űrhajósok egészégét és biztonságát.

A közel 40 tonnásra tervezett űrállomás a Holdhoz legközelebb 3000 km-re, a legtávolabb pedig 70 000 km-re fog keringeni.

Több mint 40 éves tapasztalat

Hazánk bő négy évtizedes tapasztalattal rendelkezik az űrhajósok űrbéli sugárterhelésének vizsgálatában. Az Energiatudományi Kutatópontban számos aktív és tápellátást nem igénylő, úgynevezett passzív dózismérő rendszert fejlesztettek, melyekkel emberes űreszközök és mesterséges holdak fedélzetén végeztek méréseket. Tavaly volt negyven éve, hogy az első magyar fejlesztésű dózismérő műszer, a Pille feljutott a világűrbe, amellyel Farkas Bertalan űrhajós végzett méréseket a Szaljut-6 űrállomás fedélzetén. Amerikai, ESA- és orosz együttműködések keretében a rendszer különböző változatai azóta is számos űreszköz fedélzetére eljutottak. A Pille legújabb változata – az orosz szegmens szolgálati rendszerének részeként – 2003 óta folyamatosan és megbízhatóan üzemel az ISS fedélzetén. Legutóbb 2018 júniusában helyeztek üzembe újabb Pillét az ISS-en. Az EK emellett passzív dózismérőivel 2009 óta részt vesz az ESA DOSIS, illetve DOSIS-3D dózistérképező programjában az európai Columbus kutatómodulban, valamint szilíciumdetektoros dózismérő rendszerével, a TRITEL-lel a Columbus és az orosz Zvezda modulban végzett méréseket.

A hazai űripar fellendülése

Magyarország 2015-ben csatlakozott az Európai Űrügynökséghez. A magyar űrtevékenység koordinációs feladatai a Kormány döntése értelmében 2018 nyarától a Külgazdasági és Külügyminisztérium feladatkörébe tartoznak, ahol a területért illetékes miniszteri biztost neveztek ki, illetve megalakult az Űrkutatásért és Űrtevékenységért Felelős Főosztály. Az ESA 22 tagállamának miniszterei 2019 végén találkoztak a „Space 19+” miniszteri tanácsülésen, ahol Magyarországot Szijjártó Péter miniszter képviselte. Az ülésen a hazánk számára előnyös, választható programok közül az űrrepülési, mikrogravitációs és Naprendszer-kutatási programokra is feliratkoztunk. Ennek a keretében magyar kísérletek, illetve szolgálati rendszerek kerülhetnek a Nemzetközi Űrállomásra vagy épp a tervezett, Hold körül felépítendő Gateway-re. Az ESA más programjaiban is egyre több sikerrel szerepelnek a magyar résztvevők: a navigáció, a földmegfigyelés és az orvostan területén a hétköznapi használatba átültethető műszerekben, eljárásokban megvalósuló kutatás-fejlesztést végeznek a kutatóhelyeken és iparban dolgozó fejlesztőink.

Megválasztották az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat nyolc kutatóhelyének a vezetőjét

Az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Irányító Testülete 2021. március 1-jei hatállyal megválasztotta a kutatóhálózathoz tartozó hat kutatóközpont, egy önálló kutatóintézet, továbbá a mintegy 150, egyetemeken, illetve egyéb közintézményekben működő önálló kutatócsoport adminisztrációját ellátó Támogatott Kutatócsoportok Irodája intézményvezetőjét. A kutatóhely-vezetői pályázatok kiírására az előző intézményvezetők megbízatásának lejárta miatt került sor.

Az Irányító Testület a döntései meghozatalakor figyelembe vette a pályázatok elbírálása céljából létrehozott eseti bizottság jelentését is, mely bizottságnak tagja volt az adott kutatóhely egy képviselője is.

Hat intézmény esetében a hosszú távú kutatói, illetve széles körű vezetői tapasztalatokkal rendelkező korábbi intézményvezetők újraválasztására került sor. Egy intézménynél a korábbi főigazgató nyugdíjba vonult, itt a szintén hosszú távú kutatói és vezetői tapasztalatokkal rendelkező eddigi tudományos főigazgató-helyettes kapott főigazgatói megbízást. Ez a folytonosság biztosítja a kutatóhelyek működésének stabilitását. A Támogatott Kutatócsoportok Irodája esetében a közigazgatás terén jelentős vezetői tapasztalatokkal rendelkező szakembert választottak meg az iroda vezetésére.

Az újonnan megválasztott vezetők:

1.    Bölcsészettudományi Kutatóközpont (BTK): Balogh Balázs főigazgató, korábbi tudományos főigazgató-helyettes

2.    Energiatudományi Kutatóközpont (EK): Horváth Ákos főigazgató, korábbi főigazgató

3.    Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet (KOKI): Nusser Zoltán igazgató, korábbi megbízott igazgató

4.    Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont (KRTK): Fertő Imre főigazgató, korábbi megbízott főigazgató

5.    Szegedi Biológiai Kutatóközpont (SZBK): Nagy Ferenc főigazgató, korábbi főigazgató

6.    Természettudományi Kutatóközpont (TTK): Buday László főigazgató, korábbi megbízott főigazgató

7.    Wigner Fizikai Kutatóközpont (Wigner FK): Lévai Péter főigazgató, korábbi főigazgató

8.    Támogatott Kutatócsoportok Irodája (TKI): Ács Attila igazgató

Szegedi kutatók legfejlettebb mesterséges intelligencián alapuló egyedülálló új eljárása lehetővé teszi az agysejtek működésének minden eddiginél alaposabb vizsgálatát

Napjainkban az élettudományi kutatások területén egyre nagyobb hangsúly helyeződik a sejtek egyedi tulajdonságainak feltérképezésére. Ennek azért van rendkívül nagy jelentősége, mert a különféle szervek és szövetek építőköveinek egyedi jellemzői fontos információkkal szolgálnak a hibás működések hátterének jobb megismeréséhez, illetve a kórfolyamatok mielőbbi felismeréséhez. A Szegedi Biológiai Kutatóközpont és a Szegedi Tudományegyetem kutatói a világon egyedülálló új módszert dolgoztak ki az agysejtek élettani működésének vizsgálatára. Saját fejlesztésű, mesterséges intelligenciával vezérelt, automatizált mikroszkóprendszerükkel képesek az élő szövetmintán belül bármilyen sejtet megtalálni, az előzetesen definiált jellemzőkkel rendelkező sejteket stimulálni, továbbá a válaszfolyamatok rögzítése révén biológiai információkat gyűjteni. A most kidolgozott módszer új távlatokat nyithat olyan világszerte elterjedt betegségek korai diagnosztikájában, illetve kórfolyamatainak megértésében, mint az Alzheimer-kór vagy a Parkinson-kór, ezzel is támogatva a hatékony terápiák kifejlesztését.

Az Eötvös Loránd Kutatási Hálózathoz tartozó Szegedi Biológiai Kutatóközpont Biológiai képfeldolgozó és gépi tanulási munkacsoportja dr. Horváth Péter bioinformatikus vezetésével,  valamint dr. Tamás Gábor neurobiológus professzor, a Szegedi Tudományegyetem Agykérgi Neuronhálózatok Kutatócsoportjának vezetője több éve dolgoznak együtt olyan rendszermikroszkópiai megoldásokon, amelyek új utakat nyitottak az egyedi sejtek vizsgálatában. Legújabb fejlesztésük az Autopatcher névre hallgató, mesterséges intelligencia segítségével működő elektrofiziológiai eljárás, amelyet a nagy presztízsű Nature Communications folyóiratban ismertettek február 10-én. A módszer több tekintetben is egyedülálló: a sejtvizsgálatok natív (festés vagy egyéb jelölés nélküli) agyszöveti mintákon történnek, gépi látás és mesterséges intelligencia felhasználásával. A mélytanulási algoritmusokra épülő, több ezer kép elemzése alapján kidolgozott szoftver a kamerakép alapján képes a mikroszkópba integrált mikropipetta helyének automatikus meghatározására, valamint a pipetta precíz mozgatására, és ennek révén a célsejtek automatikus felismerésére, illetve a célzott sejtek térbeli elmozdulásának észlelésére. A mesterséges intelligenciával vezérelt rendszer a vizsgálat céljától függően minden egyes célsejtet úgy választ ki, hogy a mérés sikeressége a lehető legnagyobb legyen. Az új technológia hozzájárul többek között új emberi sejttípusok felfedezéséhez vagy az agyi idegsejtek kapcsolatainak részletes megismeréséhez. Tamás Gábor professzor hasonló módszerrel fedezett fel korábban egy új emberi agysejttípust, így a most kifejlesztett új eljárás további nagy jelentőségű felfedezések reményét vetíti előre.

Gépi látás és automatizálás

A gépi tanulásra – vagyis mesterséges intelligenciára, illetve ennek egyik válfajára, az úgynevezett mélytanulásra (deep learning) – épülő algoritmusok a mikroszkóprendszerbe épített kamera képei alapján vezérlik a mikropipettát. Ez az úgynevezett gépi látás az emberi szemnél jóval precízebb, mikrométer pontosságú célzást biztosít. A gépi tanulás fázisa után a rendszer már az ismeretlen agyszöveti mintában is képes felfedezni a meghatározott sejttípusokat. A kiválasztott sejt membránjához irányított pipettába épített miniatűr elektróda egyenként képes ingerelni a sejteket. A finoman szabályozható stimulációra adott válaszreakció követésével fontos információk nyerhetők az élettani sejtaktivitásról anélkül, hogy a beavatkozás károsítaná a sejtet. Más esetekben a pipettába épített légnyomás-szabályozó rendszer segítségével akár a sejtmag és a citoplazma eltávolítására, ez alapján pedig molekuláris egysejt-analízisre is lehetőség van, ami például génszekvenálással összekapcsolva fontos genetikai információforrás lehet – magyarázza dr. Koós Krisztián, a kutatócsoport által publikált közlemény első szerzője. A kutatómunka és a mikroszkóprendszer fejlesztésének távlati alkalmazási lehetőségei szintén komoly potenciált hordoznak: új alapokra helyezheti például a gyógyszer-kipróbálásokat azáltal, hogy lehetővé teszi a sejtszintű gyógyszerhatások követését az élő szövetmintán. Újabb mikropipetta beépítésével a rendszer lehetőséget teremthet az idegsejtek közötti kapcsolatok újszerű vizsgálatára: a stimulációra adott sejtválasz karakterisztikájának meghatározására, az ingerületterjedés befolyásolásának elemzésére.

Jelölés nélküli, precíz sejtanalízis

A sejtek jelölés nélküli (label-free) vizsgálata a szegedi fejlesztés szintén fontos újítása. A sejttípusok azonosítására széles körben használt festési eljárások (pl. fluoreszcens festés) az élő szövetekben szükségképpen a sejtek pusztulását okozzák, így a sejtműködéssel kapcsolatos vizsgálatokat eleve kizárják. Léteznek ugyan másféle, kevésbé drasztikus sejtjelölési eljárások is (pl. génmódosításon alapuló fluoreszcens sejtjelölési módszerek), ezek alkalmazása azonban számos sejttípus esetében nem megoldható. A natív (festés nélküli) sejtvizsgálat tehát számos olyan hátrányt kiküszöböl, ami eddig gátat szabott az egyes sejtek vizsgálatának.

Az automatizált rendszermikroszkóp működését jól szemlélteti ez a videó.

A rendszer megtervezi a pipetta útvonalát, amelyen haladva a célsejtet megközelíti, az esetleges akadályokat pedig kikerüli. (Forrás: Nature Communications)

Hatékonyabb lehet az ELKH és a hazai innovációs szereplők közötti tudás- és technológiatranszfer a MISZ és az ELKH együttműködésével

Együttműködési megállapodást írt alá a Magyar Innovációs Szövetség (MISZ) és az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat (ELKH) Titkársága 2021. január 27-én. Az együttműködő felek közös célja az ELKH kutatóhelyeinél keletkező tudományos eredmények gazdasági és társadalmi hasznosulásának elősegítése, az ELKH és az innovációban érdekelt többi szereplő közötti együttműködések erősítése. Az együttműködési szándék kinyilvánítása mellett a felek kialakították a 2021. évi közös munkatervet, amelyben rögzítették az együttműködés első évének tervezett tevékenységeit.

Szabó Gábor, a MISZ elnöke kijelentette: − „Az ELKH intézetei közül több közvetlenül is tagja a MISZ-nek, és például a K+F Tagozatunk működésében kiemelt szerepet játszanak. Az eddigi, intézeti együttműködést kívánjuk magasabb szintre emelni az ELKH-val megkötött szerződés, illetve a kidolgozott munkaterv révén. Meggyőződésünk, hogy tovább fokozható az alapkutatástól a piacig tartó folyamat. Az ilyen típusú tevékenységet külön is díjazzuk a MISZ által minden évben kiírt Magyar Innovációs Nagydíj pályázat keretében.˝

A megállapodás aláírása kapcsán Maróth Miklós, az ELKH elnöke elmondta: − „Az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat méreténél és minőségi kutatóállományánál fogva meghatározó eleme a magyar tudásalapú innovációs tevékenységnek. Az ELKH küldetésének tekinti a magyar kutatóhálózat megerősítését és kiválósági elveken alapuló fejlesztését, valamint a kutatói szféra kapcsolatainak élénkítését a gazdaság és a társadalom többi szereplőjével. A MISZ mint az innováció ügyének elismert és felelős hazai képviselője hatékonyan tudja támogatni az ELKH-t ezen tevékenységeiben, többek között a tudományos kutatás, a fejlesztés és az innováció gazdasági és társadalmi hatásának fokozásában.”

A felek együttműködésének középpontjában a hazai innovációs szereplők közötti tudás- és technológiatranszfer-folyamatok katalizálása áll. A két szervezet közös célja, hogy az ELKH kutatóhelyeinél keletkező tudományos eredmények nemzetgazdasági hasznosítása mellett hozzájáruljanak a kutatói utánpótlás és tehetséggondozás biztosításához, az egyetemek és a kutatóhálózat közötti együttműködéseken alapuló regionális tudásbázisok megerősítéséhez, valamint a magyar ipar, mezőgazdaság és szolgáltatási szektor innovációs és jövedelemtermelő képességének növeléséhez.