Bárány Róbert Díj 2021

A pályázat célja

Az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Titkársága (a továbbiakban: ELKH Titkárság) Irányító Testülete a tudományos élet területén dolgozó fiatal kutatók eredményeinek erkölcsi elismerésére és anyagi támogatására Bárány Róbert Díjat (a továbbiakban: Díj) hozott létre.

Az Eötvös Loránd Kutatási Hálózathoz (a továbbiakban: ELKH) tartozó kutatóközpontoknál és önálló kutatóintézeteknél, valamint a Támogatott Kutatócsoportok Irodájánál (a továbbiakban: kutatóhely) kutatói munkakörben foglalkoztatott fiatal kutatók közül a legérdemesebbek szakmai munkájának elismerése céljából az ELKH Titkárság 2021. évre meghívásos jellegű pályázatot hirdet.

A Díjra jogosultak köre

Pályázatot nyújthatnak be a kutatóhelyek kutatói a kutatóhely vezetőjén – a támogatott kutatócsoportok esetében a kutatócsoport vezetőjén – keresztül az alábbi feltételekkel:

 • A kutató 2021. december 31-éig nem tölti be a 36. életévét (1986.01.01. vagy későbbi születésű).
 • A 10 éven aluli gyermeke(ke)t nevelő kutatónők esetében a pályázat korhatára gyermekenként 2 évvel meghosszabbodik. A meghosszabbított korhatár érvényes a gyermeknevelési támogatást igénybe vevő, vagy a gyermeküket egyedül nevelő kutatókra is.
 • A kutatóhelynél kutatói munkakörben van foglalkoztatva.
 • A kutató korábban Akadémiai Ifjúsági Díjban nem vagy 5 évnél régebben részesült.

A Díj elnyerésének kizáró okai

Nem nyerheti el a Díjat az, aki:

 • a döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott vagy ilyen nyilatkozatot tesz;
 • a jelen pályázati kiírásban meghatározott nyilatkozatokat nem teszi meg, a szükséges dokumentumokat nem nyújtja be, vagy a megtett nyilatkozatát visszavonja.

A pályázat tartalmi követelményei

A Díj elnyerésére olyan pályamű beküldésével lehet pályázni, amelynek tudományos értéke az elismerést ténylegesen indokolja.

Pályaműnek tekinthető minden egyéni munkával elért eredmény, különösen a szabadalom, találmány, könyv, szakcikk vagy cikksorozat, önmagában értékelhető önálló kutatási (rész)eredmény, a társadalomtudományok területén a doktori értekezés, vagy ezekkel egyenértékű tudományos szellemi termék, eredmény.

A pályázat formai követelményei

A fiatal kutató a pályázatát 2021. április 23. 14.00 óráig nyújthatja be elektronikusan a kutatóhely vezetőjének/kutatócsoport vezetőjének.

A pályázathoz kapcsolódóan benyújtandó dokumentumok:

 1. pályamű − pdf formátumban;
 2. pályázó adatlapja (jelen felhívás 1. sz. melléklete) − aláírt pdf formátumban, és szerkeszthető Word formában is;
 3. pályázó szakmai önéletrajza − pdf formátumban;
 4. pályázó nyilatkozata személyes adatainak kezeléséhez, nyilvánosságra hozatalához való hozzájárulásáról (jelen felhívás 2. sz. melléklete) − aláírt pdf formátumban.

A pályázói adatlap és a pályázói nyilatkozat szerkeszthető formában letölthető az
ELKH honlapjáról (www.elkh.org).

A kutatók pályázati anyagain kívül benyújtandó dokumentumok a kutatóhely vezetője/kutatócsoport vezetője által:

 1. pályázatonként kitöltött értékelőlap (jelen felhívás 3. sz. melléklete) − aláírt pdf formátumban, és szerkeszthető Word formában is;
 2. jogviszony-igazolás (a támogatott kutatócsoport vezetője által megküldött pályázatok esetében az ELKH Titkárság Hálózatfejlesztési és Nemzetközi Főosztálya kéri be a Támogatott Kutatócsoportok Irodájának igazgatójától) − pdf formátumban;
 3. nyilatkozat (jelen felhívás 4. sz. melléklete) a kutatóhely által beküldött összes pályázatra vonatkozóan − aláírt pdf formátumban;
 4. korkedvezmény igénybevétele esetén az esélyharmonizációs követelményeknek való megfelelésről szóló igazolás − aláírt pdf formátumban.

Az értékelőlap és a kutatóhely vezetőjének/kutatócsoport vezetőjének nyilatkozata szerkeszthető formában letölthető az ELKH honlapjáról (www.elkh.org).

A kutatóhely vezetője/kutatócsoport vezetője részéről az ELKH Titkárságnak a pályázati anyagok elektronikus benyújtásának határideje: 2021. május 17. 16:00 óra.

A pályázat érvényessége

Az ELKH Titkárság Hálózatfejlesztési és Nemzetközi Főosztály munkatársa a pályázat elektronikus beérkezését követő 7. nap 24.00 óráig tájékoztatja a pályázót arról, hogy pályázatának érdemi elbírálása megkezdődött. Az érdemi vizsgálat nélküli elutasítás esetén az arra vonatkozó tájékoztatásnak tartalmaznia kell az elutasítás okát, valamint a kifogás benyújtásának lehetőségét és módját.

A pályázat befogadása előtt vizsgálni kell, hogy

 • a pályázó a kiírásban meghatározott Díjra jogosultak körébe tartozik;
 • a kiírásban előírt dokumentumok az előírt tartalommal, aláírva, határidőre beérkeztek;
 • a pályázóval szemben nem áll fenn kizáró ok.

Amennyiben a pályázat hibás vagy hiányos, az ELKH Titkárság Hálózatfejlesztési és Nemzetközi Főosztály munkatársa hiánypótlásra szólítja fel a pályázót az általa megadott e-mail címen. Hiánypótlásra az értesítés kézhezvételét követő 5 munkanap áll a pályázó rendelkezésére.

Ha a pályázó a hiánypótlást is hibásan, hiányosan nyújtja be, vagy a hiányosságokat határidőn belül nem pótolja, a pályázat a továbbiakban érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül.

Érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerülnek a pályázati felhívásban megjelölt határidő után benyújtott, illetve a pályázati kiírásnak egyéb okból meg nem felelő, hiánypótlásra nem alkalmas pályázatok.

Az elutasítás okát meg kell jelölni és indokolni kell.

A benyújtott pályázatok elbírálása

Az ELKH Titkárság Irányító Testülete az ELKH Titkárság Tudományos Tanácsának értékelését követően, a bírálók értékelő véleménye alapján meghatározza a három tudományterületnek kiosztandó díjak számát, és az ELKH Titkárság Tudományos Tanács véleményének figyelembevételével dönt a díjazottak személyéről.

Az elnyerhető díjösszeg személyenként maximum bruttó 500.000,- forint.

A pályázókat a pályázat eredményéről 2021 szeptemberében az ELKH Titkárság Hálózatfejlesztési és Nemzetközi Főosztály névre szólóan értesíti.

A díjazottak névsorát és a nyertes pályaművek címét az ELKH Titkárság és a díjazott kutatót foglalkoztató kutatóhely a honlapján teszi közzé.

A nyertes pályázóknak járó díszoklevelet az ELKH elnöke adja át ünnepélyes keretek között 2021. év végén.

Jogorvoslat

A pályázat tartalmi elutasítása esetén jogorvoslatnak helye nincs.

A pályázattal kapcsolatos kérdésekben az ELKH Titkárság Hálózatfejlesztési és Nemzetközi Főosztálya nyújt további tájékoztatást.

Budapest, 2021. február 25.

Maróth Miklós                                                                                                                                                                                                            elnök

Mellékletek:

 1. Pályázó adatlapja
 2. A pályázó nyilatkozata személyes adatainak kezeléséhez, nyilvánosságra hozatalához való hozzájárulásáról
 3. Értékelőlap
 4. A kutatóhely vezetőjének/támogatott kutatócsoport vezetőjének nyilatkozata